Ongelmat ilmanvaihtojärjestelmissä ja niiden ennaltaehkäisy

Säännöllinen rakennuksen kunnosta huolehtiminen on parasta vaurioiden ja haittojen ennaltaehkäisyä, niin myös ilmanvaihtoon liittyvien ongelmien kohdalla. Vaurioiden ja puutteiden selvittäminen ja korjaaminen on aina järkevintä ja edullisinta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Toimi heti, jos havaitset tai epäilet, että asunnossasi tai työpaikallasi on huono sisäilman laatu tai rakennuksessa ja sen laitteissa on vikoja tai puutteita. Jos rakennuksen huono sisäilma aiheuttaa terveyshaittoja, on tilanne kehittynyt jo liian pitkälle.

Ilmanvaihdon tehtävänä on tuoda puhdasta ilmaa hengitykseen ja poistaa rakennuksessa syntyvät epäpuhtaudet. Vaikka ihmisen hapentarpeen tyydyttämiseksi tarvittava ilmanvaihdon määrä on murto-osa tarvittavasta kokonaisilmanvaihtomäärästä, mitä puhtaampaa tämä ilma on, sitä paremmin elimistö voi. Rakennuksessa syntyy useita epäpuhtauksia, joiden lähteitä ei voida kokonaan poistaa. Tällöin tarvitaan riittävää yleisilmanvaihtoa.

Ilmanvaihto toteutetaan yleisimmin joko puhaltimilla (koneellinen ilmanvaihto) tai lämpötilaeron ja tuulen yhteisvaikutuksella (painovoimainen ilmanvaihto). Koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihdon etuna on mahdollisuus tuloilman suodatukseen ja lämmön talteenottoon poistoilmasta, mutta huonosti hoidettuun tuloilmakanavistoon kertyvä lika voi kuitenkin ajan kuluessa alkaa haista ja pilata sisäilmaa ja tähän tulisi puuttua välittömästi. Painovoimaisen poistoilmanvaihdon suosio erityisesti asuinrakennuksissa perustuu alhaisiin investointikustannuksiin, mutta vaikka painovoimainen ilmanvaihto ei itse aiheuta melua, meluisalla paikalla ikkunatuuletus voi olla ongelmallista.

Esimerkkejä yleisimmistä ongelmista

Me Qviballa teemme eri kiinteistöille ilmanvaihtojärjestelmien toimintakartoituksia sekä korjauksia. Tarkastaessamme ilmanvaihtokoneiden toimintaa kaikkine komponentteineen kokonaisuutena olemme usein törmänneet siihen, että itse kone toimii, mutta varsinaista ilmavirtaa säätelevät moottoripellit eivät, jolloin ilma ei liiku oikein. Jos pellit ovat jumittuneet kiinni, ilma ei liiku lainkaan ja jos taasen auki, voi talvella laitteiden sammuessa nestetäytteiset LTO/lämmityspatterit pahimmillaan jäätyä.

Auttaaksemme erilaisten ongelmien ennaltaehkäisyssä käymme usein läpi myös ilmanvaihtokoneiden suodattimien luokan, kunnon sekä riittävyyden ja suodatinkammioiden tiiveyden. Tarkistamme poistoilmanvaihtokohteissa riittävien korvausilmaventtiileiden määrän, kunnon, suodatuskyvyn sekä äänenvaimennuksen.

Joskus ilmavaihtolaitteistot eivät toimi oikein niiden hallintaan suunnitellun automatiikan kanssa. Automatiikka voi näyttää kaiken toimivan oikein, vaikka kone ei todellisuudessa pyörisi lainkaan. Toimintahäiriöt ja väärä toiminta voi johtua myös anturivioista, jolloin automatiikka ohjaa koneiston toimintaa perustuen väärään tietoon.

Toisinaan kiinteistöjen katoilta löytyy lukematon määrä vuosikymmenten saatossa asennettuja erilaisia poistoilmakojeita, joiden toiminnasta tai edes olemassaolosta ei yhtiöllä välttämättä ole mitään tietoa. Tällöin teemme kattavan selvityksen ja kartoituksen laitteiden tarpeellisuudesta sekä tehokkuudesta ja mahdollisuudesta korvata vanhat laitteistot energiatehokkaammilla vaihtoehdoilla.

Lopulta myös ilmanvaihtokonehuoneiden yleinen kunto käydään läpi, kuten tilojen siisteys, mahdolliset vuodot pattereissa ja putkistoissa sekä säännösten mukainen kyltitys ja numerointi.

Miten ennaltaehkäisemme yleisimmät ongelmat?

Me Qviballa tarkastamme ja teemme tarvittavat toimenpiteet liittyen muutamiin avainpointteihin:

  • Oikeanlainen ilmanvaihto oikeaan aikaan ja paikkaan tarvittavilla mittauksilla, tehostuksilla, säädöillä ja tarpeenmukaisilla ilmavaihdon tasapainoituksilla
  • Ilmavuodot ja korjattavat paine-erot kanavistoissa, rakenteissa, väliseinissä ja tilan ulko/sisävaipassa sekä paineen tiiveysmittaukset
  • Ilmanvaihtolaitteiston puhtaus, kuten ilmanvaihtokanavistot, -koneet ja tekniset tilat
  • Ilmanvaihdon yleinen toiminta ja oikeanlainen ilman liikehdintä sisätiloissa

Silloin kun ongelman syy ei selviä kiinteistöhuollon käynnillä, ongelmaan liittyy laajempaa tilojen käyttäjien oireilua tai tiloissa on raportoitu aikaisemminkin sisäilmaongelmista, ongelman syytä, laajuutta ja merkitystä on parempi lähteä ratkaisemaan vaiheittain tutkimusten avulla ja asiantuntijan kanssa. Me Qviballe kuitenkin tarjoamme kaiken tarpeellisen siihen vaiheeseen asti ja autamme kiinteistöyhtiöitä kaikissa ilmanvaihdon ongelmissa!


Onko hinta ainoa järkevä peruste ilmanvaihtoremontille?

Me Qviballa haluamme tarjota asiakkaillemme selviä ja tehokkaita ratkaisuja, jotta sisäilmanvaihto olisi paras mahdollinen. Olemme ylpeitä työstämme ja haluammekin nostaa ilmanvaihtoalan arvostuksen sen ansaitsemalle tasolle. Hyvä ilmanvaihto ja laadukas sisäilma ovat eräitä tärkeimmistä asioista, jotka liittyvät ihmisten hyvinvointiin, niin kotona kuin esimerkiksi työpaikalla. Me tiedämme kuinka tärkeää virkeä ja raikas ilmapiiri on työn tehokkuuden kannalta - toimivalla ilmanvaihdolla on myös taloudellinen vaikutus. Ilmanvaihtotyön tekijäksi kannattaakin valita sellainen taho, jonka arvoissa on ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parantaminen.

Kun päämääränä on paras ja toimivin mahdollinen lopputulos ilmanvaihtoremontille, on laadulla ja remontin tekijän ammattitaidolla todella suuri merkitys. Päämäärän saavuttamiseksi puntarissa painaa niin asiantuntemus, hyvät materiaalit ja tuotteet kuin riittävä määrä aikaa. Jotta kaikki tarvittava tulisi varmasti huomioiduksi ja työhön pystyttäisiin kunnolla paneutumaan kohteen ansaitsemalla laadulla, on aina syytä varata työhön hyvin aikaa. Rakennus- ja talotekniikka on aina monen liikkuvan osan summa, joten tästä syystä kokonaisuuteen kannattaa suhtautua pieteetillä. Kiire ja liian tiukat aikataulut voivat johtaa siihen, että tärkeitä asioita jää huomioimatta.

Lähtökohtana tähtäimessä oleva ilmanvaihtoremontin lopputulos voi olla vaikkapa parempi sisäilman laatu, ilmanvaihdon parempi energiatehokkuus tai huoltokustannusten pienentäminen. Jopa jo olemassa olevien ilmanvaihtolaitteistojen suunnitelmallinen ylläpito ja huolto edesauttaa kulujen ennakointia ja antaa edellytykset paremmalle sisäilmalle.

Miksi parasta laatua ei saa halvimmalla hinnalla?

Usein työ suoritetaan mahdollisimman nopeasti valmiiksi, jolloin mahdollisten ongelmien huomiointiin ei sijoiteta aikaa, kiire ei sitä salli tai siihen ei ylipäätään ole tarvittavia resursseja. Kun työn suorittajat ovat päteviä ja ammattitaitoisia, yleensä työn hinta on väistämättä suurempi, mutta työn laatu korkeampi.

Ilmanvaihtourakka voidaan hinnoitella todella halvaksi esimerkiksi poistamalla aikaa vieviksi ja ylimääräisiksi koetut tehtävät ja huomioinnit, mutta tällöin myös itse työn arvostus heikkenee. Kun tehdään alle vaaditun ja oiotaan mutkia asiakkaan huomaamatta, lopputulos kärsii entistä enemmän. Kun työn tekee edulliset vasta-aloittelijat tai muuten kouluttamattomat ja kokemattomat tekijät, virheiden mahdollisuus nousee korkeaksi, jos virheitä tai muita ongelmia edes osataan huomioida. Työn raportoinnista ja sen tarkkuudesta voidaan myös säästää, mielessä vain nopea laskutus, joka on aika yleinen esimerkki ja jolloin mittaukset ja pöytäkirjat voivat olla virheellisiä ja hyvin puutteellisia.

 

Miten urakka suoritetaan sitten laadukkaasti?

Tärkeintä on keskustella työn tilaajan kanssa tarkasti siitä, mitä halutaan. Yhteys myös tilan käyttäjän tai käyttäjien kanssa on ehdoton, jotta oikea tieto kulkisi molempiin suuntiin. Meille Qviballa on myös erittäin tärkeää ottaa aktiivisesti ja perustellusti kantaa siihen, miksi jotain tehdään ja miten tekemistä pystyttäisiin alati parantamaan. Asioiden syy-seuraus-suhteita ja toisiinsa vaikuttavia tekijöitä mietitään etukäteen valmiiksi, sillä ilmanvaihdossa on isojakin järjestelmiä, joissa tulee huomioida muutoksien aiheuttamia seuraamuksia sekä näiden tasapainoa.

 

Laadukkaassa suorituksessa työt suoritetaan aina tarkasti ja taltioiden sekä dokumentointi ja raportointi esitellään aina lopuksi asiakkaalle. Itse työn sekä työn valvonnan suorittavat henkilöt, joilla on korkea ammattitaito ja aito pyrkimys tarjota vain parasta asiakkailleen. Työn taltioimisen ja valvonnan on aina toimittava korkean laadun perustana ja raportoinnin on pidettävä sisällään kaikki asiakkaalle kuuluva tarpeellinen tieto, tuotuna asiakkaalle helposti ymmärrettävässä muodossa. Luovutustilanteessa raportti on tilaajan kanssa käytävä läpi, jotta kaikki on selvää, ja mikäli vaadittuun lopputulokseen pääseminen vaatii lisätoimenpiteitä, on niitä tarjottava.

 

Tulokset ja varmistuminen hyvästä lopputuloksesta

 

Meille Qviballa tärkein asia on aina asiakkaamme ja se, että me tuotamme heille tuloksia. Kun asiakkaamme saavat parhaat mahdolliset lopputulokset, on heillä hyvä olla ja arvostus tehtyä työtä kohtaan on väistämättä suuri. Se, mitä tehdään, pitää tehdä aina kunnolla, sillä tästä seuraa arvostusta kaikille osapuolille. Tämän vuoksi avoin, suora ja rehellinen kommunikointi on erittäin tärkeää, sillä aktiivinen keskustelu työn tilaajan kanssa alusta lähtien tuottaa aina niitä onnistuneimpia lopputuloksia ja väärinkäsitykset pystytään välttämään.

 

Me haluamme onnistua sisäilmatyössä aina mahdollisimman hyvin, koska se takaa laadukkaan sisäilman ja ilmanvaihdon ylläpitokulujen minimoinnin. Tuomme saavutetut tulokset ja hyödyt aina esille, sillä me välitämme siitä, mitä me teemme. Haluamme onnistua asiakkaidemme kanssa yhdessä, sillä mikään ei ole parempaa, kuin hyvien tuloksien toimittaminen asiakkaillemme.

 

Me haluamme pitkän ja avoimen suhteen asiakkaisiimme ja tähän sitoudumme ja panostamme kaikessa mitä teemme!