Näillä vinkeillä parempi sisäilma

Tärkeitä vinkkejä rakennusten ilmanvaihdon kehittämiseen

Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä on avainasemassa, kun tavoitteena on terveellinen ja miellyttävä sisäilma. Epäpuhtaudet, kuten hiilidioksidi ja kosteus, tulee poistaa tehokkaasti, jotta sisäilma pysyy puhtaana. Me Qviba Oy:ssa tiedostamme, kuinka kriittinen hyvin suunniteltu ja ylläpidetty ilmanvaihto on sekä asumisen että työnteon kannalta. Puhtaampi sisäilma ei ainoastaan paranna asukkaiden ja käyttäjien hyvinvointia, vaan myös alentaa rakenteellisten vaurioiden riskiä.

Energiansäästö ja kustannustehokkuus

Kun ilmanvaihtojärjestelmä on säädetty oikein, se ei ainoastaan paranna ilman laatua, vaan myös säästää energiaa. Autamme asiakkaitamme optimoimaan ilmanvaihdon toimintaa, jotta he voivat hyötyä sekä paremmasta ilmanlaadusta että alhaisemmista lämmityskustannuksista.

Ilmanvaihtojärjestelmän ylläpito

Järjestelmän tehokkuuden ylläpitämiseksi on välttämätöntä suorittaa säännölliset huollot ja puhdistukset. Likainen järjestelmä levittää pölyä ja mikrobeja, heikentäen ilmanlaatua. Tarjoamme kattavia huoltopalveluita, joihin sisältyy tarkastukset ja suodattimien vaihdot, varmistamaan ilmanvaihtojärjestelmän tehokkuuden.

Ilmanvaihdon säätäminen ja modernisointi

Oikeaoppinen ilmanvaihdon säätö on olennainen osa sen toimintaa, ja se vaatii huomioon ottamaan sekä laitteiston suunnitteluvaatimukset että käytännön olosuhteet. Lisäksi nykyaikaistamalla vanhentuneet järjestelmät voi saavuttaa merkittäviä parannuksia ilmanlaadussa ja energiatehokkuudessa. Olemme valmiita tarjoamaan nykyaikaisia ratkaisuja, jotka tukevat kestävää kehitystä ja taloudellista säästöä.

Ilmanvaihdon merkitys energiatehokkuudelle

Kehittyneet ilmanvaihtoratkaisut, kuten lämmöntalteenotto ja älykäs säätö, voivat merkittävästi pienentää energiankulutusta samalla kun parantavat sisäilman laatua. Korostamme, että energiatehokas ilmanvaihto ei ole ainoastaan ympäristöteko, vaan myös taloudellisesti kannattava investointi.

Sisäilman laadun parantaminen on suora investointi terveempään rakennukseen, parempaan elämänlaatuun sekä energiatehokkuuteen, ja Qviba Oy on omistautunut tekemään tästä totta jokaisessa kohteessa, jossa työskentelemme. Parempi ilmanvaihto! Parempi elämä!


Taloyhtiöillä on entistä suurempi vastuu sisäilman laadusta

Kiinteistöliiton viimeisimpien linjausten myötä taloyhtiöiden rooli sisäilman laadun ylläpitäjänä on korostunut entisestään. Nämä muutama vuosi sitten tehdyt päivitykset koskevat muun muassa ilmanvaihtojärjestelmän suodattimien vaihtoa, jonka nyt tunnustetaan kuuluvan yksiselitteisesti taloyhtiön vastuulle. Tämä muutos on erittäin tervetullut, sillä suodattimien vaihto vaatii erityisosaamista ja -välineitä, joita asukkailla ei yleensä ole.

Ilmanvaihtojärjestelmän huono kunto tai huollon puute voi johtaa sisäilman laadun heikkenemiseen, mikä puolestaan voi aiheuttaa terveysriskejä asukkaille. Suodattimien tukkeutuminen voi estää ilmankierron ja aiheuttaa epäterveellisiä ilmavirtauksia, jotka kulkeutuvat huoneistoihin ei-toivotuista paikoista, kuten rakenteista ja viemäreistä. Lisäksi tukkoinen suodatin voi päästää läpi pölyä ja muita epäpuhtauksia.

Taloyhtiöiden vastuu ei rajoitu pelkästään teknisiin toimenpiteisiin; se on myös vastuussa asukkaidensa terveydestä ja hyvinvoinnista. Yhtiöjärjestyksen määräykset eivät poista mahdollista vahingonkorvausvelvollisuutta, mikäli vahinko aiheutetaan tahallisesti tai tuottamuksellisesti.

Huoltojen hallinta helpommaksi huolenpitosopimuksella

Optimaalinen ratkaisu taloyhtiöille on sopia säännöllisestä ilmanvaihdon huollosta. Kun ilmanvaihtojärjestelmän suodattimet on suositeltavaa vaihtaa kaksi kertaa vuodessa, huolenpitosopimus tarjoaa ratkaisun, jossa huoltojen suunnittelu, toteutus ja asukasviestintä siirtyvät Qviba Oy:n vastuulle. Tämä vapauttaa isännöitsijän monista käytännön järjestelyistä, tarjouspyynnöistä ja aikataulutuksista.

Ilmanvaihtojärjestelmän tekniset laitteistot ovat tärkeässä roolissa, jotta ilmanvaihtojärjestelmä toimii oikein. Tästä syystä nämä laitteet on syytä tarkastaa sekä huoltaa säännöllisesti. Ilmanvaihtolaitteiden tekninen tarkastus sekä huolto on syytä suorittaa vähintään kerran vuodessa.

Qviba Oy:n huolenpitosopimus on saavuttanut suuren suosion tarjoamalla kattavan huoltopalvelun, joka kattaa kaikki tarvittavat toimenpiteet sovituin väliajoin. Lukuisten tyytyväisten asiakkaiden kokemukset todistavat palvelun arvon: isännöitsijöiden ei enää tarvitse huolehtia ilmanvaihtojärjestelmän ylläpidosta, vaan voivat luottaa Qviba Oy:n ammattitaitoon ja sitoutumiseen korkealaatuisen sisäilman takaamisessa. Parempi ilmanvaihto! Parempi elämä!


Ilmanvaihdon tarkastus ja säätö on tärkeää

Ilmanvaihdon säännöllinen tarkastus ja huolto on tärkeää terveydelle ja turvallisuudelle

Ilmanvaihdon merkitys rakennuksen hyvinvoinnille on kiistaton. Qviba Oy:n asiantuntija korostaa, että erityisesti kaupunkien ydinkeskustoissa ja liikenteen saastuttamilla alueilla ilmanvaihtokanavien säännöllinen tarkastus ja tarpeenmukainen puhdistus on ensiarvoisen tärkeää. Asuinalueen ominaispiirteet – kuten liikenteen määrä ja ympäristön päästöt – vaikuttavat puhdistusvälien määrittelyyn. Jotkin ympäristöt saattavat vaatia tiheämmän puhdistusvälin, kun taas puhtaammilla alueilla voidaan sallia joustoa, kunhan laitteiston tarkastukset pysyvät ajan tasalla.

Ilmanvaihtokanaviin kertyvä lika ei ole pelkästään hygieniariski, vaan se kantaa mukanaan myös paloturvallisuusriskiä. Laitteiston palopellit ja venttiilit ovat avainasemassa tulen ja savun leviämisen estämisessä, ja niiden toimivuus on varmistettava.

Asukkaiden itse tehdyt muutokset ilmanvaihdon säätöihin tai venttiilien asentoon voivat myös heikentää järjestelmän toimintaa, vaikuttaen negatiivisesti asumismukavuuteen, rakenteiden kuntoon ja jopa terveyteen. Omatoimiset ratkaisut, kuten ilmanvaihdon palopeltien manipulointi, voivat myös aiheuttaa merkittäviä turvallisuusriskejä.

Yksi keskeinen huoltotyö on ilmanvaihdon puhdistus- ja säätötyö, joka on suoritettava säännöllisesti. Suosituksena on 5-7 vuotta, näin ollen varmistetaan asianmukainen ja terveellinen sisäilma sekä energiatehokas toiminta.  Qviba Oy:n toimesta voidaan varmistaa ilmanvaihdon puhdistuksen ja säätötyön tarpeellisuus sekä sen ajankohtaisuus. Lisäksi perusteellisen tarkastuksen ja kiinteistön omistajalle toimitettavan mahdollisten ongelmien raportoinnin avulla varmistetaan, että kaikki turvallisuus- ja terveysriskit tunnistetaan sekä hoidetaan asianmukaisesti.

Ilmanvaihdon ammattihuolto on enemmän kuin vain ylläpitoa. Parempi ilmanvaihto! Parempi elämä!


Purettu tuloilmakone

Asiantunteva huolto on avainasemassa kiinteistön toimintavarmuudessa

Yksi tapaus asiakkaamme kiinteistössä tapahtuneesta tuloilmakoneen akselin rikkoutumisesta on muistutus siitä, miten tärkeää on pitää huolta kiinteistön laitteista ja varmistaa niiden asiantunteva huolto. Vakavasta tilanteesta huolimatta pystyimme auttamaan ripeästi sekä huolehdimme kiinteistön ilmanvaihdon toiminnasta myös käyttökatkon aikana.

Kyseessä on vanha teollisuuskiinteistö, joka tällä hetkellä on monen erilaisen yrityksen käytössä. Ongelma keskittyy TK-1 koneeseen, tämä on ilmamäärältään 5,2m3/s oleva tuloilmakone ja on kokoluokaltaan jo melko iso kone. Kuten tästä voi ymmärtää on laite siis tärkeässä roolissa koska se hoitaa lähes koko kiinteistön tuloilmaa.

Kun TK-1 tuloilmakoneen akseli meni poikki äkillisesti, tarvittiin välitöntä toimintaa. Vaurion arviointi oli ensisijainen tehtävä, ja sen perusteella laadittiin korjaus- ja päivityslaskelmat. Vanhan koneen korjaamiseksi tehtiin tilaus ja aloitettiin välittömästi toimenpiteet. Alla on toimintamme aikataulu kyseisen projektin osalta.

21.7 tarkastettiin vaurio ja samana päivänä paikalle tuotiin ja kytkettiin kaksi isoa puhallinta. Nämä puhaltimet kytkettiin kiinteistön ilmakanaviin tuomaan sisään raikasta ilmaa, varmistaen tilojen ilmanvaihdon toimivuuden. Onneksi oli kesäaika ja pystyimme näin ollen ajamaan ilmaa sisään lämmittämättä sitä! Tämän jälkeen asiakkaalle ilmoitettiin tilanne sekä korjauksen alustava kustannusarvio.

23.7 Vanha puhallin purettiin ulos koneesta ja samalla havaittiin, että akseli oli niin vaurioitunut, ettei sitä voitu korjata vaan se oli kokonaan uusittava. Koneen sivusta oli purettava kokonaan, jotta vanha puhallin saatiin ulos. Kyseisen koneen akseli oli 40 mm kokoinen ja se oli mennyt poikki, selitys tähän on puutteellinen huolto. Koska aikaisempi huolto ei ole ylläpitänyt laitteita asianmukaisesti, pääsi tässä koneessa syntymään suuren kokoluokan vaurio. Akseli koneessa oli siis kulunut niin paljon, sillä puhaltimen laakeri oli vaurioitunut aiemmin. Laakeri oli jossain välissä hirttänyt kiinni, jonka jälkeen itse puhaltimen akseli pääsi pyörimään laakeripesän sisällä, kuluttaen akselin poikki.

27.7. Asiakkaalta saadun hyväksynnän jälkeen työt jatkuivat ripeästi

28.7 Vanha tuuletin purettiin kokonaisuudessaan osiin ja puhallinpyörä vanhan akselin kera kuljetettiin korjattavaksi.

31.7 Puhallinpyörä valmistui koneistamolta, jossa siihen oli koneistettu uusi akseli sekä tasapainotettu puhallin. Puhallin asennettiin takaisin uudella akselilla ja samalla siihen uusittiin laakerit, hihnat, kartioholkit sekä kiilapyörät. IV-koneen sivustan purettu seinä rakennettiin takaisin ja tilalle asennettiin kokonaan mittatilauksena teetetty avattava luukku.

Työn edetessä myös muita tärkeitä huoltotoimenpiteitä suoritettiin, kuten tarkistukset muille laitteille sekä tarpeettoman materiaalin/jätteiden poistaminen konehuoneesta. Lisäksi levällään olevat sähköpiirustukset järjesteltiin ja sijoitettiin asianmukaisesti sähkökeskuksen muovitaskuun.

Tässä voidaan arvioida myös kustannuksien osalta mikä on asiantuntevan huollon merkitys. Mikäli alkuperäinen laakerivaurio olisi havaittu sekä kuluvien osien huolto olisi suoritettu, olisi se ollut luokkaa 500 - 1000 € luokkaa. Nyt kyseeseen tuli moninkertainen kustannus, kustannukset olivat noin 7000 € luokkaa kaikkinensa.

Tilanteeseen nähden positiiviset puolet olivat tässä ammattitaitoinen huolto ja nopea reagointi vaurion korjaamiseksi. Tämä edesauttoi tilanteen hallintaa sekä vähensi tilankäyttäjien häiriön lähes olemattomiin. Tämä tapaus muistuttaa meitä siitä, että säännöllinen, asiantunteva huolto sekä valmius äkillisiin tilanteisiin ovat keskeisiä kiinteistön ilmanvaihdon toimintavarmuuden kannalta.

Kirjoittaja on Qviba Oy:n toimitusjohtaja ja IV-erikoisagentti Christian Hellgren

 


Osoitus huonosta kiinteistönhoidosta

Havaintoja Helsingin keskustan arvokiinteistön IV-konehuoneesta: Huolestuttavia puutteita ja laiminlyöntejä

Astuessani sisään yhteen Helsingin keskustan arvokiinteistön IV-konehuoneeseen, odotukset olivat korkealla: arvokiinteistö, arvokas huolto. Valitettavasti todellisuus oli kaukana siitä. Siinä missä odotin viimeisteltyä ja huollettua tilaa, kohtasinkin roskien peittämän sekamelskan, joka herätti vakavia huolenaiheita ja kysymyksiä kiinteistön ylläpidosta.

Roskien lisäksi lämpökameran avulla paljastui kylmävuotoja lattianrajassa, ja tämä vain korostui entisestään roskien peittäessä mahdolliset suuremmat ongelma-alueet. Kuin kirsikkana kakun päällä, kolme käyttövesiputken runkoa oli katkaistu sulkuventtiilien päältä, yksi näistä vuoti selkeästi vettä. Kyseiset putket olivat tulppaamatta ja tämä kaikki iv-koneen takana, mikä altistaa koko rakennuksen suurelle vesivahingolle.

Huono esimerkki kiinteistönhoidostaMutta odota, ei siinä vielä kaikki. IV-konehuoneen tuloilmakanavaan oli asennettu poistoilmaventtiili, mikä kertoo siitä, että iv-säätö ei ole kunnossa.

Huomionarvoista oli myös, että painovoimainen ilmanvaihto portaikossa ei toimi, jos kerrosten iv-kone on käynnissä. Tämä korostaa näkemyksen siitä, että ilmanvaihdon tasapainossa ja toiminnassa saattaa olla merkittäviä ongelmia.

Lisäksi iv-koneen moottorissa havaittiin laakerivika, mikä voi johtaa toimintahäiriöihin ja mahdollisiin suurempiin korjaus tarpeisiin tulevaisuudessa, mikäli asialle ei tehdä jotain pikaisesti. Tilankäyttäjiltä tulleen tiedon mukaan nykyistä iv-konetta ajetaan pienemmällä teholla koska se pitää häiritsevää ääntä!

VAK-kaapin lukko oli rikki, mikä aiheuttaa sen, että kaappi on aina auki ja ovi levällään. Tämä voi aiheuttaa turvallisuusriskejä sekä mahdollisia vahinkoja herkille laitteistoille.

Mutta ei hätää, havaitsin että kohteen luentosalissa tunkeutuu kylmää ilmaa sisään lattiassa kulkevien sähköputkien kautta. Eikö se olekin mukavaa..

Kaiken tämän sekasorron keskellä tämä on varmaa: tarvitaan pikaisia toimenpiteitä ja kriittistä muutosta kiinteistön ylläpidossa. On aika laittaa talo takaisin kuntoon ja varmistaa, että käyttäjät voivat nauttia mukavasta ja turvallisesta sisäilmasta.

 

 

Kirjoittaja on Qviba Oy:n toimitusjohtaja ja IV-erikoisagentti Christian Hellgren


Diagnostiikka

Ilmanvaihdon diagnostiikka – Isoja hyötyjä kiinteistönomistajalle ja käyttäjille

Ilmanvaihdon diagnostiikka tarjoaa ratkaisuja ilmanvaihto-ongelmiin, parantaa energiatehokkuutta ja edistää sisäilman laatua. Qviba Oy:n asiantuntijat keskittyvät diagnostiikassaan ilmavirtojen mitoituspohjaiseen tarkasteluun, mittauksiin, järjestelmän toiminnan sekä oikeiden säätöjen varmistamiseen. Diagnostiikassa hyödynnettäviä tekniikoita ovat mm. ilmamäärien mittaaminen,  iv-järjestelmien videokuvaus, rakennusautomaation toimminnan tarkastus sekä savukoneen käyttö ilmavirtojen kulun havainnointiin. Monessa tapauksessa asiantuntijan fyysinen käynti paikan päällä kuitenkin on yksi tärkeimmistä asioista. Ammattitaidon tuoma kokemus sekä havainnointi kohteessa on avainasemassa IV-diagnostiikkaa tehdessä.

Miksi ilmanvaihdon diagnostiikka on tärkeää?

Kun ilmanvaihtojärjestelmä toimii optimaalisesti, se vähentää turhaa energiankulutusta ja alentaa kiinteistön ylläpitokustannuksia. Lisäksi oikein toimiva ilmanvaihto poistaa tehokkaasti sisäilman epäpuhtaudet ja varmistaa terveellisen hengitysilman kiinteistön käyttäjille. Diagnostiikka auttaa myös tunnistamaan ja korjaamaan vikoja ennen kuin ne aiheuttavat ongelmia käyttäjille, parantaen näin kiinteistön luotettavuutta ja käyttäjien mukavuutta. Tehokkaasti toimiva ilmanvaihto pienentää hiilidioksidipäästöjä, mikä puolestaan tuo merkittäviä ympäristöhyötyjä. Parempi ilmanvaihto, parempi elämä!

Ilmanvaihdon diagnostiikka on sijoitus kiinteistön pitkäaikaiseen toimivuuteen ja käyttäjien hyvinvointiin. Kiinteistönomistajat ja -hallinnoijat voivat odottaa näkevänsä konkreettisia hyötyjä diagnostiikan seurauksena, kuten energiatehokkuuden parantumisen, ylläpitokustannusten laskun sekä käyttäjätyytyväisyyden nousun. Diagnostiikka on hyvä tehdä aina, kun rakennuksen ilmanvaihtoa ollaan kehittämisestä energiatehokkaampaan ja toimivampaan suuntaan. Joskus diagnostiikalla löydetään myös avain IV-ongelmaan, mihin ei ole löytynyt aiemmin selkeää syytä tai ratkaisua.

Ilmanvaihdon diagnostiikka kannattaa toteuttaa säännöllisesti!

Ammattilaisen toteuttama säännöllinen ilmanvaihdon diagnostiikka ja säätö on avainasemassa terveellisen sisäilman ja energiatehokkuuden kannalta. Oviba Oy suosittelee ilmanvaihdon diagnostiikkaa vuoden välein tai aina, kun rakennuksessa tehdään muutoksia, jotka voivat vaikuttaa ilmanvaihdon toimivuuteen.

Ilmanvaihdon diagnostiikan yhteydessä on suositeltavaa suorittaa myös ilmanvaihtokoneen kausihuolto ja suodattimien vaihto. Tämä varmistaa, että mittaukset ja säädöt tehdään puhtaaseen järjestelmään, jolloin tulokset ovat luotettavampia ja ilmanvaihtojärjestelmä toimii mahdollisimman tehokkaasti​​.

Miksi valita Qviba Oy ilmanvaihdon diagnostiikkapalveluihin?

Qviba Oy tarjoavaa kenties markkinoiden kattavimmat ratkaisut ilmanvaihdon diagnostiikkaan; Sisältäen nykytilanteen selvitykset, laitteiden tarkastukset, korjaussuunnitelmat ja selkeän raportoinnin. Asiantuntijamme tuovat pöydälle pitkään kokemukseen perustuvan ammattitaitonsa, jonka avulla voit parantaa kiinteistösi ilmanvaihdon toimivuutta ja energiatehokkuutta ilman ylimääräisiä huolia.

Ota yhteyttä Qviba Oy:n asiantuntijoihin, kun haluat varmistaa, että kiinteistösi ilmanvaihtojärjestelmä toimii moitteettomasti ja täyttää kaikki nykyaikaiset vaatimukset!


Ilmanvaihtojärjestelmien tulevaisuus: Qviba Oy:n näkemykset vuodelle 2024 ja sen jälkeen

Kun vuosi 2023 on saatu onnistuneesti paketoitua, pohtivat Qviba Oy:n ilmanvaihtoalan ammattilaiset, miltä ala ja ilmanvaihtoteknologia näyttävät vuonna 2024 ja sen jälkeen. Viimeaikaiset kehityssuunnat ja ennusteet maailmalta tarjoavat mielenkiintoisen näkökulman aiheeseen.

Ilmanlaadun merkitys on noussut entistä tärkeämpään rooliin – tässä yhtenä taustatekijänä on luonnollisestikin ollut COVID-pandemia. On ymmärretty, että keskittyminen ilmanpuhdistukseen, kosteudenhallintaan ja ilmanvaihtoon on tärkeää terveellisen sisäympäristön ylläpitämiseksi. Liiketiloissa hyvän sisäilmanlaadun ylläpitäminen on kriittistä myös asiakaskokemuksen kannalta. Mukava ja hyvin ilmastoitu tila parantaa lisäksi työtehokkuutta, sillä monet tutkimukset ovat osoittaneet suoran yhteyden viihtyisien tilojen ja parantuneen työsuorituksen välillä. Qviba Oy:n palvelut, kuten ilmanvaihdon diagnostiikka ja laitteiden päivitykset, ovat avainasemassa vastattaessa näihin kasvaviin vaatimuksiin.

Teknologian, kuten tekoälyn (AI) ja IoT:n (Internet of Things) integrointi HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) -järjestelmiin edistää tehokkuutta ja mahdollistaa älykkäät ratkaisut. On odotettavissa, että ilmanvaihtojärjestelmät tulevat olemaan entistä enemmän kytköksissä älykkäisiin rakennusautomaatiojärjestelmiin, mahdollistaen entistä tarkemman ilmanlaadun seurannan ja säätelyn. Esimerkiksi sensoriteknologia ja datan hyödyntäminen voivat auttaa tunnistamaan ilmanlaadun muutoksia reaaliajassa ja säätämään järjestelmää vastaavasti. Tämä ei ainoastaan paranna käyttäjäkokemusta, vaan myös vähentää energia- ja ylläpitokustannuksia, tehden rakennuksista kestävämpiä ja älykkäämpiä.

Yhtenä esimerkkinä uuden teknologian hyödyntämisestä on kysyntään perustuva ilmanvaihto (Demand Controlled Ventilation, DCV), joka on älykäs tapa hallita ilmanvaihtojärjestelmiä kaupallisissa rakennuksissa, kouluissa, terveydenhuollon tiloissa ja asuinrakennuksissa. Se säätää ilmanvaihtoa reaaliaikaisesti tilojen käyttöasteen ja ilman laadun mukaan, käyttäen sensoreita seuratakseen lämpötilaa, kosteutta ja ilman epäpuhtauksia, kuten hiilidioksidia. Tämä menetelmä vähentää energiankulutusta ja parantaa sisäilman laatua, mikä tekee tiloista terveellisempiä ja mukavampia. DCV auttaa myös saavuttamaan rakennusten ympäristösertifikaatteja ja edistää kestävää kiinteistönhallintaa.

Tulevat vuodet tarjoavat uusia haasteita ja mahdollisuuksia. Erityisesti, kun puhutaan rakennusten ilmanlaadun ja energiatehokkuuden parantamisesta. Qviba Oy on sitoutunut olemaan tässä kehityksessä eturintamassa, auttaen asiakkaitaan navigoimaan tulevaisuuden HVAC-maailmassa.

Yhtiö panostaa tutkimukseen ja kehitykseen, ylläpitäen vahvaa kumppanuutta alan johtavien toimijoiden kanssa, varmistaakseen, että heidän asiakkaansa saavat aina alan viimeisimmät ja innovatiivisimmat ratkaisut käyttöönsä. Qviba Oy kehittää lisäksi jatkuvasti omaa palvelutarjontaansa, tarjoten koulutusta ja tietoa asiakkaille ilmanvaihtojärjestelmien tehokkaasta ja kestävästä käytöstä.

 


Ongelmat ilmanvaihtojärjestelmissä ja niiden ennaltaehkäisy

Säännöllinen rakennuksen kunnosta huolehtiminen on parasta vaurioiden ja haittojen ennaltaehkäisyä, niin myös ilmanvaihtoon liittyvien ongelmien kohdalla. Vaurioiden ja puutteiden selvittäminen ja korjaaminen on aina järkevintä ja edullisinta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Toimi heti, jos havaitset tai epäilet, että asunnossasi tai työpaikallasi on huono sisäilman laatu tai rakennuksessa ja sen laitteissa on vikoja tai puutteita. Jos rakennuksen huono sisäilma aiheuttaa terveyshaittoja, on tilanne kehittynyt jo liian pitkälle.

Ilmanvaihdon tehtävänä on tuoda puhdasta ilmaa hengitykseen ja poistaa rakennuksessa syntyvät epäpuhtaudet. Vaikka ihmisen hapentarpeen tyydyttämiseksi tarvittava ilmanvaihdon määrä on murto-osa tarvittavasta kokonaisilmanvaihtomäärästä, mitä puhtaampaa tämä ilma on, sitä paremmin elimistö voi. Rakennuksessa syntyy useita epäpuhtauksia, joiden lähteitä ei voida kokonaan poistaa. Tällöin tarvitaan riittävää yleisilmanvaihtoa.

Ilmanvaihto toteutetaan yleisimmin joko puhaltimilla (koneellinen ilmanvaihto) tai lämpötilaeron ja tuulen yhteisvaikutuksella (painovoimainen ilmanvaihto). Koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihdon etuna on mahdollisuus tuloilman suodatukseen ja lämmön talteenottoon poistoilmasta, mutta huonosti hoidettuun tuloilmakanavistoon kertyvä lika voi kuitenkin ajan kuluessa alkaa haista ja pilata sisäilmaa ja tähän tulisi puuttua välittömästi. Painovoimaisen poistoilmanvaihdon suosio erityisesti asuinrakennuksissa perustuu alhaisiin investointikustannuksiin, mutta vaikka painovoimainen ilmanvaihto ei itse aiheuta melua, meluisalla paikalla ikkunatuuletus voi olla ongelmallista.

Esimerkkejä yleisimmistä ongelmista

Me Qviballa teemme eri kiinteistöille ilmanvaihtojärjestelmien toimintakartoituksia sekä korjauksia. Tarkastaessamme ilmanvaihtokoneiden toimintaa kaikkine komponentteineen kokonaisuutena olemme usein törmänneet siihen, että itse kone toimii, mutta varsinaista ilmavirtaa säätelevät moottoripellit eivät, jolloin ilma ei liiku oikein. Jos pellit ovat jumittuneet kiinni, ilma ei liiku lainkaan ja jos taasen auki, voi talvella laitteiden sammuessa nestetäytteiset LTO/lämmityspatterit pahimmillaan jäätyä.

Auttaaksemme erilaisten ongelmien ennaltaehkäisyssä käymme usein läpi myös ilmanvaihtokoneiden suodattimien luokan, kunnon sekä riittävyyden ja suodatinkammioiden tiiveyden. Tarkistamme poistoilmanvaihtokohteissa riittävien korvausilmaventtiileiden määrän, kunnon, suodatuskyvyn sekä äänenvaimennuksen.

Joskus ilmavaihtolaitteistot eivät toimi oikein niiden hallintaan suunnitellun automatiikan kanssa. Automatiikka voi näyttää kaiken toimivan oikein, vaikka kone ei todellisuudessa pyörisi lainkaan. Toimintahäiriöt ja väärä toiminta voi johtua myös anturivioista, jolloin automatiikka ohjaa koneiston toimintaa perustuen väärään tietoon.

Toisinaan kiinteistöjen katoilta löytyy lukematon määrä vuosikymmenten saatossa asennettuja erilaisia poistoilmakojeita, joiden toiminnasta tai edes olemassaolosta ei yhtiöllä välttämättä ole mitään tietoa. Tällöin teemme kattavan selvityksen ja kartoituksen laitteiden tarpeellisuudesta sekä tehokkuudesta ja mahdollisuudesta korvata vanhat laitteistot energiatehokkaammilla vaihtoehdoilla.

Lopulta myös ilmanvaihtokonehuoneiden yleinen kunto käydään läpi, kuten tilojen siisteys, mahdolliset vuodot pattereissa ja putkistoissa sekä säännösten mukainen kyltitys ja numerointi.

Miten ennaltaehkäisemme yleisimmät ongelmat?

Me Qviballa tarkastamme ja teemme tarvittavat toimenpiteet liittyen muutamiin avainpointteihin:

  • Oikeanlainen ilmanvaihto oikeaan aikaan ja paikkaan tarvittavilla mittauksilla, tehostuksilla, säädöillä ja tarpeenmukaisilla ilmavaihdon tasapainoituksilla
  • Ilmavuodot ja korjattavat paine-erot kanavistoissa, rakenteissa, väliseinissä ja tilan ulko/sisävaipassa sekä paineen tiiveysmittaukset
  • Ilmanvaihtolaitteiston puhtaus, kuten ilmanvaihtokanavistot, -koneet ja tekniset tilat
  • Ilmanvaihdon yleinen toiminta ja oikeanlainen ilman liikehdintä sisätiloissa

Silloin kun ongelman syy ei selviä kiinteistöhuollon käynnillä, ongelmaan liittyy laajempaa tilojen käyttäjien oireilua tai tiloissa on raportoitu aikaisemminkin sisäilmaongelmista, ongelman syytä, laajuutta ja merkitystä on parempi lähteä ratkaisemaan vaiheittain tutkimusten avulla ja asiantuntijan kanssa. Me Qviballe kuitenkin tarjoamme kaiken tarpeellisen siihen vaiheeseen asti ja autamme kiinteistöyhtiöitä kaikissa ilmanvaihdon ongelmissa!


Onko hinta ainoa järkevä peruste ilmanvaihtoremontille?

Me Qviballa haluamme tarjota asiakkaillemme selviä ja tehokkaita ratkaisuja, jotta sisäilmanvaihto olisi paras mahdollinen. Olemme ylpeitä työstämme ja haluammekin nostaa ilmanvaihtoalan arvostuksen sen ansaitsemalle tasolle. Hyvä ilmanvaihto ja laadukas sisäilma ovat eräitä tärkeimmistä asioista, jotka liittyvät ihmisten hyvinvointiin, niin kotona kuin esimerkiksi työpaikalla. Me tiedämme kuinka tärkeää virkeä ja raikas ilmapiiri on työn tehokkuuden kannalta - toimivalla ilmanvaihdolla on myös taloudellinen vaikutus. Ilmanvaihtotyön tekijäksi kannattaakin valita sellainen taho, jonka arvoissa on ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parantaminen.

Kun päämääränä on paras ja toimivin mahdollinen lopputulos ilmanvaihtoremontille, on laadulla ja remontin tekijän ammattitaidolla todella suuri merkitys. Päämäärän saavuttamiseksi puntarissa painaa niin asiantuntemus, hyvät materiaalit ja tuotteet kuin riittävä määrä aikaa. Jotta kaikki tarvittava tulisi varmasti huomioiduksi ja työhön pystyttäisiin kunnolla paneutumaan kohteen ansaitsemalla laadulla, on aina syytä varata työhön hyvin aikaa. Rakennus- ja talotekniikka on aina monen liikkuvan osan summa, joten tästä syystä kokonaisuuteen kannattaa suhtautua pieteetillä. Kiire ja liian tiukat aikataulut voivat johtaa siihen, että tärkeitä asioita jää huomioimatta.

Lähtökohtana tähtäimessä oleva ilmanvaihtoremontin lopputulos voi olla vaikkapa parempi sisäilman laatu, ilmanvaihdon parempi energiatehokkuus tai huoltokustannusten pienentäminen. Jopa jo olemassa olevien ilmanvaihtolaitteistojen suunnitelmallinen ylläpito ja huolto edesauttaa kulujen ennakointia ja antaa edellytykset paremmalle sisäilmalle.

Miksi parasta laatua ei saa halvimmalla hinnalla?

Usein työ suoritetaan mahdollisimman nopeasti valmiiksi, jolloin mahdollisten ongelmien huomiointiin ei sijoiteta aikaa, kiire ei sitä salli tai siihen ei ylipäätään ole tarvittavia resursseja. Kun työn suorittajat ovat päteviä ja ammattitaitoisia, yleensä työn hinta on väistämättä suurempi, mutta työn laatu korkeampi.

Ilmanvaihtourakka voidaan hinnoitella todella halvaksi esimerkiksi poistamalla aikaa vieviksi ja ylimääräisiksi koetut tehtävät ja huomioinnit, mutta tällöin myös itse työn arvostus heikkenee. Kun tehdään alle vaaditun ja oiotaan mutkia asiakkaan huomaamatta, lopputulos kärsii entistä enemmän. Kun työn tekee edulliset vasta-aloittelijat tai muuten kouluttamattomat ja kokemattomat tekijät, virheiden mahdollisuus nousee korkeaksi, jos virheitä tai muita ongelmia edes osataan huomioida. Työn raportoinnista ja sen tarkkuudesta voidaan myös säästää, mielessä vain nopea laskutus, joka on aika yleinen esimerkki ja jolloin mittaukset ja pöytäkirjat voivat olla virheellisiä ja hyvin puutteellisia.

 

Miten urakka suoritetaan sitten laadukkaasti?

Tärkeintä on keskustella työn tilaajan kanssa tarkasti siitä, mitä halutaan. Yhteys myös tilan käyttäjän tai käyttäjien kanssa on ehdoton, jotta oikea tieto kulkisi molempiin suuntiin. Meille Qviballa on myös erittäin tärkeää ottaa aktiivisesti ja perustellusti kantaa siihen, miksi jotain tehdään ja miten tekemistä pystyttäisiin alati parantamaan. Asioiden syy-seuraus-suhteita ja toisiinsa vaikuttavia tekijöitä mietitään etukäteen valmiiksi, sillä ilmanvaihdossa on isojakin järjestelmiä, joissa tulee huomioida muutoksien aiheuttamia seuraamuksia sekä näiden tasapainoa.

 

Laadukkaassa suorituksessa työt suoritetaan aina tarkasti ja taltioiden sekä dokumentointi ja raportointi esitellään aina lopuksi asiakkaalle. Itse työn sekä työn valvonnan suorittavat henkilöt, joilla on korkea ammattitaito ja aito pyrkimys tarjota vain parasta asiakkailleen. Työn taltioimisen ja valvonnan on aina toimittava korkean laadun perustana ja raportoinnin on pidettävä sisällään kaikki asiakkaalle kuuluva tarpeellinen tieto, tuotuna asiakkaalle helposti ymmärrettävässä muodossa. Luovutustilanteessa raportti on tilaajan kanssa käytävä läpi, jotta kaikki on selvää, ja mikäli vaadittuun lopputulokseen pääseminen vaatii lisätoimenpiteitä, on niitä tarjottava.

 

Tulokset ja varmistuminen hyvästä lopputuloksesta

 

Meille Qviballa tärkein asia on aina asiakkaamme ja se, että me tuotamme heille tuloksia. Kun asiakkaamme saavat parhaat mahdolliset lopputulokset, on heillä hyvä olla ja arvostus tehtyä työtä kohtaan on väistämättä suuri. Se, mitä tehdään, pitää tehdä aina kunnolla, sillä tästä seuraa arvostusta kaikille osapuolille. Tämän vuoksi avoin, suora ja rehellinen kommunikointi on erittäin tärkeää, sillä aktiivinen keskustelu työn tilaajan kanssa alusta lähtien tuottaa aina niitä onnistuneimpia lopputuloksia ja väärinkäsitykset pystytään välttämään.

 

Me haluamme onnistua sisäilmatyössä aina mahdollisimman hyvin, koska se takaa laadukkaan sisäilman ja ilmanvaihdon ylläpitokulujen minimoinnin. Tuomme saavutetut tulokset ja hyödyt aina esille, sillä me välitämme siitä, mitä me teemme. Haluamme onnistua asiakkaidemme kanssa yhdessä, sillä mikään ei ole parempaa, kuin hyvien tuloksien toimittaminen asiakkaillemme.

 

Me haluamme pitkän ja avoimen suhteen asiakkaisiimme ja tähän sitoudumme ja panostamme kaikessa mitä teemme!