Syrjäyttävä ilmanvaihto on oiva ratkaisu

Syrjäyttävä ilmanvaihto – tilat energiatehokkaiksi ja terveyttä edistäviksi

Ilmanvaihdon kehityksessä on menty suurin harppauksin eteenpäin, ja syrjäyttävä ilmanvaihto nousee keskiöön, kun puhutaan terveellisistä ja energiatehokkaista tiloista. Mutta mikä tekee syrjäyttävästä ilmanvaihdosta niin tehokkaan?

Syrjäyttävässä ilmanvaihdossa raikas, suodatettu ja tarvittaessa lämmitetty ilma tuodaan tiloihin lattian tasolta, missä se levittäytyy huoneistoon hallitusti ja tasaisella nopeudella. Tämän seurauksena tuloilma pysyy viileämpänä kuin huoneilma ja liikkuu luonnollisesti ylöspäin, mukanaan tilan lämmönlähteiden – kuten ihmisten ja laitteiden – tuottama lämpö.

Tämä menetelmä sopii erinomaisesti monenlaisiin tiloihin:

 • Teollisuushalleista kahviloihin, joissa on tarve suurille ja tehokkaille ilmavirroille.
 • Julkisiin tiloihin, kuten kirjastoihin ja kokoustiloihin, missä on matala tai keskikokoinen kattokorkeus.
 • Kuntosalit ja liikuntatilat, joissa puhtaan ilman laatu on tärkeää.
 • Ravintolakeittiöiden kaltaisiin paikkoihin, joissa lämmönlähteet ovat voimakkaita.

Qviba Oy:n asiantuntijat tulevat apuun heti hankkeen alkuvaiheista, auttaen suunnittelussa ja toimien tukijalkana läpi koko projektin.

Syrjäyttävän ilmanvaihdon hyödyt ovat merkittävät:

 • Tehokkuus: Ylivertainen verrattuna perinteisiin sekoittuviin järjestelmiin.
 • Ääni: Hiljaisuus luo miellyttävää ilmanvaihtoa, ilman käyttäjien häiriötä.
 • Energiatalous: Ilmanvaihdon tehostuminen tarkoittaa suoria säästöjä energiankulutuksessa.
 • Ilman puhtaus: Korkealaatuinen ilmanvaihto oleskelualueilla.
 • Viihtyvyys: Puhdas sisäilma luo miellyttävämmän ja tehokkaamman työympäristön.
 • Terveellisyys: Rajoittaa virusten ja bakteerien leviämistä tehokkaammin kuin perinteiset järjestelmät.

Tärkeää on kuitenkin muistaa, että syrjäyttävän ilmanvaihdon teho riippuu suunnittelun ja ylläpidon laadusta, sekä ympäristön erityisolosuhteista. Jokaisen tilan yksilöllisiä vaatimuksia tulisi harkita huolellisesti. Qviba Oy:n asiantuntijat ovat valmiina auttamaan teitä löytämään parhaan mahdollisen ratkaisun teidän tarpeisiinne. Ota yhteyttä, niin luodaan yhdessä terveellisemmät tilat tulevaisuutta varten! Parempi ilmanvaihto! Parempi elämä!


Taloyhtiöillä on entistä suurempi vastuu sisäilman laadusta

Kiinteistöliiton viimeisimpien linjausten myötä taloyhtiöiden rooli sisäilman laadun ylläpitäjänä on korostunut entisestään. Nämä muutama vuosi sitten tehdyt päivitykset koskevat muun muassa ilmanvaihtojärjestelmän suodattimien vaihtoa, jonka nyt tunnustetaan kuuluvan yksiselitteisesti taloyhtiön vastuulle. Tämä muutos on erittäin tervetullut, sillä suodattimien vaihto vaatii erityisosaamista ja -välineitä, joita asukkailla ei yleensä ole.

Ilmanvaihtojärjestelmän huono kunto tai huollon puute voi johtaa sisäilman laadun heikkenemiseen, mikä puolestaan voi aiheuttaa terveysriskejä asukkaille. Suodattimien tukkeutuminen voi estää ilmankierron ja aiheuttaa epäterveellisiä ilmavirtauksia, jotka kulkeutuvat huoneistoihin ei-toivotuista paikoista, kuten rakenteista ja viemäreistä. Lisäksi tukkoinen suodatin voi päästää läpi pölyä ja muita epäpuhtauksia.

Taloyhtiöiden vastuu ei rajoitu pelkästään teknisiin toimenpiteisiin; se on myös vastuussa asukkaidensa terveydestä ja hyvinvoinnista. Yhtiöjärjestyksen määräykset eivät poista mahdollista vahingonkorvausvelvollisuutta, mikäli vahinko aiheutetaan tahallisesti tai tuottamuksellisesti.

Huoltojen hallinta helpommaksi huolenpitosopimuksella

Optimaalinen ratkaisu taloyhtiöille on sopia säännöllisestä ilmanvaihdon huollosta. Kun ilmanvaihtojärjestelmän suodattimet on suositeltavaa vaihtaa kaksi kertaa vuodessa, huolenpitosopimus tarjoaa ratkaisun, jossa huoltojen suunnittelu, toteutus ja asukasviestintä siirtyvät Qviba Oy:n vastuulle. Tämä vapauttaa isännöitsijän monista käytännön järjestelyistä, tarjouspyynnöistä ja aikataulutuksista.

Ilmanvaihtojärjestelmän tekniset laitteistot ovat tärkeässä roolissa, jotta ilmanvaihtojärjestelmä toimii oikein. Tästä syystä nämä laitteet on syytä tarkastaa sekä huoltaa säännöllisesti. Ilmanvaihtolaitteiden tekninen tarkastus sekä huolto on syytä suorittaa vähintään kerran vuodessa.

Qviba Oy:n huolenpitosopimus on saavuttanut suuren suosion tarjoamalla kattavan huoltopalvelun, joka kattaa kaikki tarvittavat toimenpiteet sovituin väliajoin. Lukuisten tyytyväisten asiakkaiden kokemukset todistavat palvelun arvon: isännöitsijöiden ei enää tarvitse huolehtia ilmanvaihtojärjestelmän ylläpidosta, vaan voivat luottaa Qviba Oy:n ammattitaitoon ja sitoutumiseen korkealaatuisen sisäilman takaamisessa. Parempi ilmanvaihto! Parempi elämä!


Ilmanvaihdon tarkastus ja säätö on tärkeää

Ilmanvaihdon säännöllinen tarkastus ja huolto on tärkeää terveydelle ja turvallisuudelle

Ilmanvaihdon merkitys rakennuksen hyvinvoinnille on kiistaton. Qviba Oy:n asiantuntija korostaa, että erityisesti kaupunkien ydinkeskustoissa ja liikenteen saastuttamilla alueilla ilmanvaihtokanavien säännöllinen tarkastus ja tarpeenmukainen puhdistus on ensiarvoisen tärkeää. Asuinalueen ominaispiirteet – kuten liikenteen määrä ja ympäristön päästöt – vaikuttavat puhdistusvälien määrittelyyn. Jotkin ympäristöt saattavat vaatia tiheämmän puhdistusvälin, kun taas puhtaammilla alueilla voidaan sallia joustoa, kunhan laitteiston tarkastukset pysyvät ajan tasalla.

Ilmanvaihtokanaviin kertyvä lika ei ole pelkästään hygieniariski, vaan se kantaa mukanaan myös paloturvallisuusriskiä. Laitteiston palopellit ja venttiilit ovat avainasemassa tulen ja savun leviämisen estämisessä, ja niiden toimivuus on varmistettava.

Asukkaiden itse tehdyt muutokset ilmanvaihdon säätöihin tai venttiilien asentoon voivat myös heikentää järjestelmän toimintaa, vaikuttaen negatiivisesti asumismukavuuteen, rakenteiden kuntoon ja jopa terveyteen. Omatoimiset ratkaisut, kuten ilmanvaihdon palopeltien manipulointi, voivat myös aiheuttaa merkittäviä turvallisuusriskejä.

Yksi keskeinen huoltotyö on ilmanvaihdon puhdistus- ja säätötyö, joka on suoritettava säännöllisesti. Suosituksena on 5-7 vuotta, näin ollen varmistetaan asianmukainen ja terveellinen sisäilma sekä energiatehokas toiminta.  Qviba Oy:n toimesta voidaan varmistaa ilmanvaihdon puhdistuksen ja säätötyön tarpeellisuus sekä sen ajankohtaisuus. Lisäksi perusteellisen tarkastuksen ja kiinteistön omistajalle toimitettavan mahdollisten ongelmien raportoinnin avulla varmistetaan, että kaikki turvallisuus- ja terveysriskit tunnistetaan sekä hoidetaan asianmukaisesti.

Ilmanvaihdon ammattihuolto on enemmän kuin vain ylläpitoa. Parempi ilmanvaihto! Parempi elämä!


Qviban asiantuntija

Laadukkaan sisäilman taustalla on aina toimiva ilmanvaihto

Modernissa kiinteistönhoidossa on ymmärretty, että korkealaatuisen sisäilman saavuttamiseen vaaditaan enemmän kuin vain ilman poistoa rakennuksesta. Suomessa on pitkään painotettu huonon ilman poistamista – epämiellyttävät hajut ja liiallinen kosteus ovat olleet huomion keskipisteessä. Kuitenkin yhtä keskeistä on korvausilman eli raikkaan ulkoilman virtaus sisätiloihin.

Menetelmissä, joissa raitis ilma on saanut kulkea esteettömästi kiinteistöihin vähemmän suotavista kohdista – kuten postiluukuista, rakenteiden läpi tai viemäreistä – seuraukset ovat usein olleet ilman epäpuhtauksia ja hajujen leviämistä huoneistosta toiseen. Pahimmissa tapauksissa kerroksesta toiseen.

Nykyään tiedämme, että hallitsematon ulkoilman virtaus ei ole optimaalinen ratkaisu. Kiinteistöissä, joissa korvausilman saanti on puutteellista tai se kulkee likaisten suodattimien kautta, voi ihmisten hyvinvointi kärsiä ja ilman hiilidioksidipitoisuus kasvaa. Lisäksi tällainen tilanne voi johtaa kosteusvaurioihin ja homeongelmiin.

Nämä haasteet ovat tyypillisiä keskitetyn poistoilmanvaihdon rakennuksissa, sekä painovoimaisissa kiinteistöissä, jotka eivät ole ilmanvaihdon normien piirissä.

Qviba Oy:n ilmanvaihdon asiantuntijat ovat valmiina kartoittamaan ja parantamaan sisäilmaolosuhteita sekä varmistamaan, että ilmanvaihto tukee terveellistä ympäristöä.

Näin prosessi etenee Qviba Oy:n toimesta:

 • Tarkastamme ilmanvaihdon toimivuuden huolellisella diagnostiikalla, esimerkiksi mittaamalla poistoilman määrää ja paine-eroja.
 • Huolehdimme ilmanvaihtokanavien ja suodattimien puhdistuksesta.
 • Päivitämme tarvittaessa ilmanvaihtokoneistoa ja asennamme lisäventtiilejä.
 • Säädämme ilmanvaihtojärjestelmän optimaaliseksi ja varmistamme sen toiminnan.

Qviba Oy:n kanssa on myös mahdollista solmia huolenpitosopimus, johon sisältyy muun muassa säännölliset suodattimien vaihdot, jotka auttavat takaamaan, että sisäilma pysyy terveellisenä.

Oikein suunnitellulla ja ylläpidetyllä ilmanvaihdolla voimme varmistaa, että laadukas suomalainen ulkoilma pysyy sellaisena myös sisätiloissa. Ota yhteyttä Qviba Oy:hyn, niin teemme sisäilmaolosuhteista terveellisemmät – yhdessä!

Parempi ilmanvaihto! Parempi elämä!


Diagnostiikka

Ilmanvaihdon diagnostiikka – Isoja hyötyjä kiinteistönomistajalle ja käyttäjille

Ilmanvaihdon diagnostiikka tarjoaa ratkaisuja ilmanvaihto-ongelmiin, parantaa energiatehokkuutta ja edistää sisäilman laatua. Qviba Oy:n asiantuntijat keskittyvät diagnostiikassaan ilmavirtojen mitoituspohjaiseen tarkasteluun, mittauksiin, järjestelmän toiminnan sekä oikeiden säätöjen varmistamiseen. Diagnostiikassa hyödynnettäviä tekniikoita ovat mm. ilmamäärien mittaaminen,  iv-järjestelmien videokuvaus, rakennusautomaation toimminnan tarkastus sekä savukoneen käyttö ilmavirtojen kulun havainnointiin. Monessa tapauksessa asiantuntijan fyysinen käynti paikan päällä kuitenkin on yksi tärkeimmistä asioista. Ammattitaidon tuoma kokemus sekä havainnointi kohteessa on avainasemassa IV-diagnostiikkaa tehdessä.

Miksi ilmanvaihdon diagnostiikka on tärkeää?

Kun ilmanvaihtojärjestelmä toimii optimaalisesti, se vähentää turhaa energiankulutusta ja alentaa kiinteistön ylläpitokustannuksia. Lisäksi oikein toimiva ilmanvaihto poistaa tehokkaasti sisäilman epäpuhtaudet ja varmistaa terveellisen hengitysilman kiinteistön käyttäjille. Diagnostiikka auttaa myös tunnistamaan ja korjaamaan vikoja ennen kuin ne aiheuttavat ongelmia käyttäjille, parantaen näin kiinteistön luotettavuutta ja käyttäjien mukavuutta. Tehokkaasti toimiva ilmanvaihto pienentää hiilidioksidipäästöjä, mikä puolestaan tuo merkittäviä ympäristöhyötyjä. Parempi ilmanvaihto, parempi elämä!

Ilmanvaihdon diagnostiikka on sijoitus kiinteistön pitkäaikaiseen toimivuuteen ja käyttäjien hyvinvointiin. Kiinteistönomistajat ja -hallinnoijat voivat odottaa näkevänsä konkreettisia hyötyjä diagnostiikan seurauksena, kuten energiatehokkuuden parantumisen, ylläpitokustannusten laskun sekä käyttäjätyytyväisyyden nousun. Diagnostiikka on hyvä tehdä aina, kun rakennuksen ilmanvaihtoa ollaan kehittämisestä energiatehokkaampaan ja toimivampaan suuntaan. Joskus diagnostiikalla löydetään myös avain IV-ongelmaan, mihin ei ole löytynyt aiemmin selkeää syytä tai ratkaisua.

Ilmanvaihdon diagnostiikka kannattaa toteuttaa säännöllisesti!

Ammattilaisen toteuttama säännöllinen ilmanvaihdon diagnostiikka ja säätö on avainasemassa terveellisen sisäilman ja energiatehokkuuden kannalta. Oviba Oy suosittelee ilmanvaihdon diagnostiikkaa vuoden välein tai aina, kun rakennuksessa tehdään muutoksia, jotka voivat vaikuttaa ilmanvaihdon toimivuuteen.

Ilmanvaihdon diagnostiikan yhteydessä on suositeltavaa suorittaa myös ilmanvaihtokoneen kausihuolto ja suodattimien vaihto. Tämä varmistaa, että mittaukset ja säädöt tehdään puhtaaseen järjestelmään, jolloin tulokset ovat luotettavampia ja ilmanvaihtojärjestelmä toimii mahdollisimman tehokkaasti​​.

Miksi valita Qviba Oy ilmanvaihdon diagnostiikkapalveluihin?

Qviba Oy tarjoavaa kenties markkinoiden kattavimmat ratkaisut ilmanvaihdon diagnostiikkaan; Sisältäen nykytilanteen selvitykset, laitteiden tarkastukset, korjaussuunnitelmat ja selkeän raportoinnin. Asiantuntijamme tuovat pöydälle pitkään kokemukseen perustuvan ammattitaitonsa, jonka avulla voit parantaa kiinteistösi ilmanvaihdon toimivuutta ja energiatehokkuutta ilman ylimääräisiä huolia.

Ota yhteyttä Qviba Oy:n asiantuntijoihin, kun haluat varmistaa, että kiinteistösi ilmanvaihtojärjestelmä toimii moitteettomasti ja täyttää kaikki nykyaikaiset vaatimukset!