Koronavirus ja sisäilmanvaihto

Tautia nimeltä COVID-19 aiheuttama koronavirus SARS-CoV-2, yleisesti ottaen Koronavirus on tällä hetkellä todella vahvasti tapetilla. Virus tarttuu pääosin pisaratartuntana, eli esimerkiksi sairastuneen ihmisen yskiessä ja aivastaessa tai vaikkapa puhuessa, huutaessa ja laulaessa kovaa päin. Lähikontaktissa virus voi tarttua kosketuksesta, jos sairastunut ihminen on esimerkiksi yskinyt käsiinsä ja sen jälkeen koskettaa toista ihmistä. Virus voi tarttua lyhyen ajan sisällä altistumisesta myös erilaisilta kosketeltavilta pinnoilta.

Kun ihminen yskii tai aivastelee, voi suurien pisaroiden lisäksi syntyä myös hyvin pieniä pisaroita, jotka voivat aerosolimuodossa kulkeutua ilman mukana. Ilmavälitteisen tartunnan riski on nykytiedolla vähäinen ja kiistanalainen, mutta heinäkuun alussa Maailman terveysjärjestö WHO (World Health Organization) kuitenkin tarkensi ohjeistustaan koronaviruksen tartuntareiteistä ja totesi, että on mahdollista, että virus voi tarttua myös ilmateitse sisätiloissa. Aiemmin viruksen ilmateitse tarttumista ei ole pidetty merkittävänä. Suomessa ilmatietartuntaa ehkäiseviä erillisiä viranomaisohjeistuksia tai määräyksiä ei tällä hetkellä ole, eikä tutkijoiden kesken ole yksimielisyyttä siitä, kuinka tartuttavaa sisätilaan leijumaan jäävä koronavirusta sisältävä hengitysilma voi olla.

REHVA:n ohjeistus

Eurooppalaisten LVI-järjestöjen liitto REHVA (Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Association) on julkaissut yhteenvedon koronaviruksen leviämisestä ja torjunnasta rakennuksissa sekä avannut nettisivut koronaviruksesta. REHVA on tarkentanut ohjettaan, koska vaikka WHO:n tieteellisessä yhteenvedossa maaliskuulta ei vielä pidetty ilmateitse tapahtuvaa viruksen leviämistä merkittävänä muutoin kuin potilaiden hoitotilanteissa, on kuitenkin lisääntyvää näyttöä siitä, että viruksen leviäminen ilmateitse on mahdollista muutoinkin. REHVA:n ohjeistus lähtee siitä, että pienikin riski on otettava huomioon. Ensisijaiset ehkäisytoimet kuitenkin ovat lähikontaktien välttäminen ja käsihygienia.

REHVA:n yhteenvedossa esitetään seuraavia kiinteistöjen käyttöön liittyviä näkökohtia koronaviruksen leviämistä koskien. Olemme lainanneet LVI-tekniikan emeritusprofessori Olli Seppäsen suomentamia keskeisiä kohtia:

 • Riittävä jatkuva ilmanvaihto 24/7 vähentää altistusta, mutta tilan huuhtelu muutaman tunnin ajan voi ajaa saman asian, esimerkiksi kaksi tuntia ennen tilan käyttöönottoa sekä käytön jälkeen, kunhan myös puhtaudesta on huolehdittu.
 • Ulkoilmaa ilmanvaihtoon mahdollisimman paljon. Esimerkiksi Suomessa valtaosa rakennuksista on suunniteltu siten, että ikkunat avaamalla voi tuulettaa turvallisesti ja tehokkaasti. Ikkunatuuletusta voidaan käyttää ilmanvaihdon lisäämiseksi, erityisesti painovoimaisen ilmanvaihdon kohteissa.
 • Ei palautusilmaa.
 • Huoneilman kosteus ei vaikuta virukseen, kosteus hillitsee virusta vasta suhteellisen kosteuden ylittäessä 80%.
 • Huonelämpötilalla ei myöskään ole merkitystä, lämpötila hillitsee virusta vasta yli 30 °C lämpötiloissa.
 • Alhainen ilman kosteus heikentää hengitysteiden vastustuskykyä virukselle, ilman kosteuden säätely ei ole kuitenkaan tarpeen.
 • Kanavien puhdistuksella ei ole merkitystä viruksen leviämisessä (pienet hiukkaset kulkevat ilman mukana, eivätkä tartu pintoihin).
 • Ilmanvaihtolaitteen suodattimilla ei ole merkitystä viruksen leviämisessä (hiukkaskoko on 80-160 nm), myöskään ulkoilmansuodatuksella ei ole merkitystä, koska ulkoilma ei ole virusten lähde.
 • Huonekohtaisilla ilmanpuhdistimilla voidaan vaikuttaa viruspitoisuuteen huoneilmassa edellyttäen, että suodatin on HEPA-tasoa.

Ilmanvaihto Suomessa

Moneen muuhun Euroopan maahan verrattuna Suomessa rakennusten ilmanvaihto on hyvällä tasolla. Suuressa osassa julkisista rakennuksista on täällä käytössä koneellinen ilmanvaihto. Keskeiset ilmavaihtomäärien vaatimukset on säännelty asetuksella.

– Virustilanteessa yleisesti käytetyn ilmanvaihtomäärän per henkilö sijasta on olennainen tilan kokonaisilmanvaihtomäärä. Tämä tarkoittaa, että pienemmissä tiloissa, joissa oleskelee useampi henkilö, on suurempi riski. Tällaista ohjeistusta ei ole vielä olemassa ja sitä pitäisi kehittää, toteaa Aalto-yliopiston Rakennusten energiatehokkuuden ja sisäilman professori Jarek Kurnitski.

Aalto-yliopiston virtausfysiikan apulaisprofessorin Ville Vuorisen mukaan se ei kuitenkaan tarkoita vielä sitä, että ilmanvaihto olisi riittävä viruksen torjumisen kannalta.

– Pitäisi ensin selvittää, toimiiko koneellinen ilmanvaihto. Jos se toimii, niin toimiiko se riittävän hyvin. Lisäksi tarvittaisiin eri tiloihin omat suositukset siitä, montako kertaa tunnissa ilman pitäisi vaihtua. Ilmanvaihdon tuplaaminen ja oleskeluaikojen huomioiminen sisätiloissa pienentäisi ongelmaa, kertoo Vuorinen.

Hyvin toimiva ilmanvaihto on tärkeää kaikkien mahdollisten sisäilmassa olevien epäpuhtauksien poistamisessa. Ilmanvaihdon tulee olla riittävää ja sen tulee toimia suunnitellusti. Hyvän ilmanlaadun takaamiseksi ilmansuodattimien normaalista vaihtovälistä ja ilmanvaihtokanavien puhdistusväleistä on hyvä pitää kiinni sekä varmistaa järjestelmän toimintakunto. Tässä auttaa ammattilaisten puoleen kääntyminen.

Päällä olevan koronavirustilanteen vuoksi me Qviballa olemme erityisen omistautuneita ja sitoutuneita tuomaan asiakkaillemme mahdollisimman laadukasta ja tehokasta sisäilmanvaihtoa. Kauttamme saat myös ilmaa puhdistavat Genano-sähkösuodatinlaitteet, jotka parantavat sisäilman laatua tappamalla kaikki virukset ja pöpöt, VTT:n tutkimuksien mukaan jopa koronavirukset. Meiltä saat tiedon toimiiko ilmanvaihtojärjestelmä oikein suunnitellulla tavalla ja onko tehostusvaraa olemassa. Tilojen anturivalvonnalla saat dataa kaikesta oleellisesta. Olemmekin valmiita auttamaan sinua kaikessa sisäilmanvaihtoon liittyvässä kokonaisvaltaisesti, koronavirustilanteen tietenkin tarkasti huomioiden. Esim. sisäilman suodattamisella puhtaaksi, tiloihinne saadaan puhdas ja turvallinen ilma hengittää!


Ongelmat ilmanvaihtojärjestelmissä ja niiden ennaltaehkäisy

Säännöllinen rakennuksen kunnosta huolehtiminen on parasta vaurioiden ja haittojen ennaltaehkäisyä, niin myös ilmanvaihtoon liittyvien ongelmien kohdalla. Vaurioiden ja puutteiden selvittäminen ja korjaaminen on aina järkevintä ja edullisinta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Toimi heti, jos havaitset tai epäilet, että asunnossasi tai työpaikallasi on huono sisäilman laatu tai rakennuksessa ja sen laitteissa on vikoja tai puutteita. Jos rakennuksen huono sisäilma aiheuttaa terveyshaittoja, on tilanne kehittynyt jo liian pitkälle.

Ilmanvaihdon tehtävänä on tuoda puhdasta ilmaa hengitykseen ja poistaa rakennuksessa syntyvät epäpuhtaudet. Vaikka ihmisen hapentarpeen tyydyttämiseksi tarvittava ilmanvaihdon määrä on murto-osa tarvittavasta kokonaisilmanvaihtomäärästä, mitä puhtaampaa tämä ilma on, sitä paremmin elimistö voi. Rakennuksessa syntyy useita epäpuhtauksia, joiden lähteitä ei voida kokonaan poistaa. Tällöin tarvitaan riittävää yleisilmanvaihtoa.

Ilmanvaihto toteutetaan yleisimmin joko puhaltimilla (koneellinen ilmanvaihto) tai lämpötilaeron ja tuulen yhteisvaikutuksella (painovoimainen ilmanvaihto). Koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihdon etuna on mahdollisuus tuloilman suodatukseen ja lämmön talteenottoon poistoilmasta, mutta huonosti hoidettuun tuloilmakanavistoon kertyvä lika voi kuitenkin ajan kuluessa alkaa haista ja pilata sisäilmaa ja tähän tulisi puuttua välittömästi. Painovoimaisen poistoilmanvaihdon suosio erityisesti asuinrakennuksissa perustuu alhaisiin investointikustannuksiin, mutta vaikka painovoimainen ilmanvaihto ei itse aiheuta melua, meluisalla paikalla ikkunatuuletus voi olla ongelmallista.

Esimerkkejä yleisimmistä ongelmista

Me Qviballa teemme eri kiinteistöille ilmanvaihtojärjestelmien toimintakartoituksia sekä korjauksia. Tarkastaessamme ilmanvaihtokoneiden toimintaa kaikkine komponentteineen kokonaisuutena olemme usein törmänneet siihen, että itse kone toimii, mutta varsinaista ilmavirtaa säätelevät moottoripellit eivät, jolloin ilma ei liiku oikein. Jos pellit ovat jumittuneet kiinni, ilma ei liiku lainkaan ja jos taasen auki, voi talvella laitteiden sammuessa nestetäytteiset LTO/lämmityspatterit pahimmillaan jäätyä.

Auttaaksemme erilaisten ongelmien ennaltaehkäisyssä käymme usein läpi myös ilmanvaihtokoneiden suodattimien luokan, kunnon sekä riittävyyden ja suodatinkammioiden tiiveyden. Tarkistamme poistoilmanvaihtokohteissa riittävien korvausilmaventtiileiden määrän, kunnon, suodatuskyvyn sekä äänenvaimennuksen.

Joskus ilmavaihtolaitteistot eivät toimi oikein niiden hallintaan suunnitellun automatiikan kanssa. Automatiikka voi näyttää kaiken toimivan oikein, vaikka kone ei todellisuudessa pyörisi lainkaan. Toimintahäiriöt ja väärä toiminta voi johtua myös anturivioista, jolloin automatiikka ohjaa koneiston toimintaa perustuen väärään tietoon.

Toisinaan kiinteistöjen katoilta löytyy lukematon määrä vuosikymmenten saatossa asennettuja erilaisia poistoilmakojeita, joiden toiminnasta tai edes olemassaolosta ei yhtiöllä välttämättä ole mitään tietoa. Tällöin teemme kattavan selvityksen ja kartoituksen laitteiden tarpeellisuudesta sekä tehokkuudesta ja mahdollisuudesta korvata vanhat laitteistot energiatehokkaammilla vaihtoehdoilla.

Lopulta myös ilmanvaihtokonehuoneiden yleinen kunto käydään läpi, kuten tilojen siisteys, mahdolliset vuodot pattereissa ja putkistoissa sekä säännösten mukainen kyltitys ja numerointi.

Miten ennaltaehkäisemme yleisimmät ongelmat?

Me Qviballa tarkastamme ja teemme tarvittavat toimenpiteet liittyen muutamiin avainpointteihin:

 • Oikeanlainen ilmanvaihto oikeaan aikaan ja paikkaan tarvittavilla mittauksilla, tehostuksilla, säädöillä ja tarpeenmukaisilla ilmavaihdon tasapainoituksilla
 • Ilmavuodot ja korjattavat paine-erot kanavistoissa, rakenteissa, väliseinissä ja tilan ulko/sisävaipassa sekä paineen tiiveysmittaukset
 • Ilmanvaihtolaitteiston puhtaus, kuten ilmanvaihtokanavistot, -koneet ja tekniset tilat
 • Ilmanvaihdon yleinen toiminta ja oikeanlainen ilman liikehdintä sisätiloissa

Silloin kun ongelman syy ei selviä kiinteistöhuollon käynnillä, ongelmaan liittyy laajempaa tilojen käyttäjien oireilua tai tiloissa on raportoitu aikaisemminkin sisäilmaongelmista, ongelman syytä, laajuutta ja merkitystä on parempi lähteä ratkaisemaan vaiheittain tutkimusten avulla ja asiantuntijan kanssa. Me Qviballe kuitenkin tarjoamme kaiken tarpeellisen siihen vaiheeseen asti ja autamme kiinteistöyhtiöitä kaikissa ilmanvaihdon ongelmissa!


Sisäilmanvaihto, energiansäästö ja ympäristöystävällisyys

Raikas sisäilma ja optimoitu sisäilmanvaihto ovat asumisterveyden, asumismukavuuden ja rakenteiden kunnon kannalta tärkeitä, mutta toteutettuna vastuullisesti myös energiaa ja ympäristöä säästäviä ratkaisuja. Toteuttamalla ja säätämällä lämmityksen ja ilmanvaihdon oikein pienennät tehokkaasti energialaskuasi sekä kuormitat myös ympäristöä vähemmän. Lämmittäminen, viilentäminen ja ilmanvaihto ovat suurimmat kiinteistöjen energiankulutuksen ja ympäristökuormituksen lähteet ja tämän kuormituksen määrällä on myös suora vaikutus kiinteistöjen sisäilmaan. Kiinteistöjen energiatehokkuuden optimoinnilla on energiansäästöjen ja vastuullisuuden ohella myös tarkoitus parantaa kiinteistön olosuhteita. Energian kulutusdatan, kattavan suunnittelun ja energiatehokkuustoimenpiteiden avulla on mahdollista saavuttaa merkittävät kustannussäästöt aiempaan kulutukseen verrattuna, koska noin 20 - 38 % kokonaisenergian häviöistä syntyy ilmanvaihdon kautta. Kiinteistöjen ennakoivalla ylläpidolla voidaan säästää 30% kustannuksista viivästyneeseen energiatehokkuusremontointiin ja korjaamiseen verrattuna.

 

Monet yritykset julistavat nykypäivänä vihreitä arvoja, kuten vastuullisuutta, eettisyyttä, energiansäästöä sekä ympäristöystävällisyyttä, mutta usein yhteen kätevimmistä tavoista saavuttaa tämä konkreettisesti ei investoida tarpeeksi, eli ilmanvaihtoon. Moni pelkää turhaan energiatehokkuusremontteja ja miettii huononeeko sisäilman laatu tai syntyykö kiinteistöihin mahdollisesti kosteusongelmia. Tästä päästään mittaamalla kiinteistön ongelmakohdat tarkalla anturoinnilla ja toteuttamalla ilmanvaihto alusta lähtien energiansäästö, kustannustehokkuus ja ympäristöystävällisyys mielessä.

 

Ilmanvaihdon toiminnan perusperiaatteena esimerkiksi asuinkiinteistöissä on, että likainen ilma poistetaan keittiöstä, kylpyhuoneesta, kodinhoitohuoneesta, WC:stä, vaatehuoneesta ja tuulikaapista ja puhdas ilma tuodaan makuuhuoneisiin, olohuoneisiin ja saunaan. Painovoimainen ilmanvaihto oli tavallista vielä ennen 1990-lukua ja koneellista poistoilmanvaihtoa on tehty 1970-luvulta 2000-luvun alkuun. Tyypillisiä ilmanvaihtojärjestelmiä uudemmissa taloissa ovat koneellinen lämmöntalteenotolla varustettu tulo- ja poistoilmanvaihto tai poistoilmalämpöpumppu, joka pienentää huomattavasti syntyvää häviötä. 

 

Vastuullisempaan tulevaisuuteen meitä on viemässä myös tilaan ja ympäristöön mukautuvat nykyaikaiset luonnolliset ja ympäristöystävälliset ilmanvaihtojärjestelmät, jotka ovat usein kustannustehokkaampia, kuin perinteisemmät ilmanvaihtojärjestelmät. Ainoa ns. ilmainen ratkaisu raikastaa sisäilmaa on edelleen tuulettaminen avaamalla ikkunoita, mutta yleinen ongelma on siinä, että sisäilmanvaihdossa ei ole tarpeeksi tehoa tai ilmanvaihto on suunniteltu huonosti, jolloin tiloista ei vaihdu ilma tehokkaasti tai ilmanvaihto ei jakaudu kunnolla koko tilaan. Usein tilan tehokkaampi, kustannusystävällisempi ja energiaa enemmän säästävämpi ilmanvaihto saavutetaan pelkästään sillä, että ilmanvaihdon puhallussuunnat kohdistetaan oikein niin, että tilahuuhtelu toteutuu kokonaisuutena. Näin saavutetaan vihreämpi ja vastuullisempi sisäilmanvaihto.


Hyvä ja terveellinen hengitys

Me Qviballa ymmärrämme hyvän sisäilmanvaihdon tärkeyden ja hyödyt, mutta entä sitten itse hengitys? Me osaamme pureutua erilaisiin ilmanvaihdon teknologisiin haasteisiin ja ammattitaitomme ydintä on optimoida ilmanvaihtoa, mutta myös oikealla hengitystekniikalla on suuri merkitys. Nykypäivänä erilaiset hengitystekniikat ja näiden valmennukset tuntuvat olevan trendeinä tapetilla, kuten Wim Hof, Oxygen Advantage ja Buteyko, mutta kaikkien niiden taustalla piilee suorastaan kultaista asiaa. Oikeanlaisesta hengittämisestä on suurta hyötyä!

 

Hengityksen ongelmat

 

Vaikka varsinaisia terveysongelmia ei ihmisellä olisikaan, monilla meistä voi silti olla hengitys pielessä. Yleisimpinä haasteina monilla on liian pinnallinen tai liian kiihkeä hengitys. Nopean hengästymisen tai ilman loppumisen tunteen taustalla on usein tehoton, pinnallinen hengitys, jolloin hengitys ei tuo riittävästi happea elimistöön. Tällöin henkeä usein pyritään haukkomaan suuremmin ja tämä taas voi johtaa liikahengitykseen. Liian kiihkeä hengitys taas on tuttua useimmille meistä stressitilanteissa, jolloin pitäisi pyrkiä rauhoittamaan hengitystä ja täten myös mieltä. Mutta jos ihminen on liian stressaantunut, voi yritys rauhoittua kiihdyttää hengitystä ja mieltä vain enemmän. Tällöin kannattaa tutustua hengityksen fysiologiaan enemmän ja tähän löytää nykyään apua useilta eri tahoilta. Syvempään hengityksen ymmärrykseen johdattaa moni koulukunta. Sillä, kuinka ja kuinka paljon hengitämme, on iso merkitys hyvinvointimme näkökulmasta.

 

Miksi hengitämme liikaa ja mitkä ovat liikahengityksen aiheuttamat oireet?

 

Stressi on meidän suomalaisten helmasynti ja kansantauti. Stressi aiheuttaa hengityksen kiihtymistä ja kiihtynyt hengitys taas lisää stressiä. Myöskin huono ruokavalio, eli epäterveellinen ravinto, ylensyönti ja suolisto-ongelmat sekä ympärillämme pauhaavat älylaitteet ja stressaava viihde kiihdyttävät hengitystä. Suomalaiset potevat myös liikunnan puutetta ja täten myös vajetta hiilidioksidin tuotannossa. Kun vihdoin liikutaan, liian suuri hengitys liikkuessa voi aiheuttaa hiilidioksidivajeen kautta happivajetta. Myöskin väärät käsitykset siitä, että mahdollisimman suuri hengitys lisäisi hapensaantia ja että hiilidioksidi olisi ainoastaan haitallista tai lapsuudessa omaksutut tavat, kuten suuhengitys nenähengityksen sijasta, voivat aiheuttaa ongelmia.

 

Liikahengitys aiheuttaa usein hengityksen vinkumista, hengenahdistusta, yskää, painon tunnetta rinnassa, jatkuvaa haukottelua, kuorsausta ja uniapneaa. Myös heikkoudet keskittymiskyvyssä, tunnottomuus, hikoilu, huimaus, käsien ja jalkojen pistely, kämmenien hikoaminen, pyörrytys, vapina ja päänsärky ovat yleisiä oireita. Merkkejä liikahengityksestä voivat olla myös nopea syke, rintakivut, rytmihäiriöt ja sydämen “muljahtelut”. Ihminen voi kokea myös stressiä, jännitystä, masennusta, pelkoa, ahdistusta, paniikkia, unihäiriöitä, levottomuutta, lisääntynyttä virtsaamisen tarvetta, suolisto-oireita sekä väsymystä ja lapsilla voi esiintyä yökastelua. Liman erityksen lisääntyminen ja ilmateiden ahtautuminen voi altistaa ihmisen myös allergisille reaktioille, histamiinitasojen nousulle ja tulehduksille.

 

Oikeanlaisen hengityksen hyödyt

 

Hengitys ja mielentila ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa. Erilaiset hengitysharjoitukset tuottavat hyvää oloa lisäämällä esimerkiksi mielihyvähormoni endorfiinin tuotantoa kehossa. Ne vähentävät myös stressiä ja vaikuttavat stressihormoni kortisolin määrään elimistössä. Tutkimusten mukaan stressi on yhteydessä esimerkiksi moniin sairauksiin. Myös kehon immuniteettisuojaan ja yleiseen hyvinvointiin voidaan vaikuttaa erilaisilla hengitysharjoituksilla ja oikeanlaisella hengityksellä. Niillä voidaan lievittää myös kivun tuntemuksia kehossa. Hengitys vaikuttaa suoraan kehon hiilidioksidi- ja happitasoihin ja hyvillä hengitysharjoituksilla voidaan vaikuttaa punasolutuotantoa edistävän luonnollisen Erytropoietiini-hormonin tuotantoon elimistössä ja näin lisätä punasolujen määrää verenkierrossa. Kun hapen kulkeutuminen soluihin tehostuu, suorituskyky ja rasituksesta palautuminen paranee.

Oikeanlaisilla hengitysharjoituksilla voidaan vaikuttaa suoraan ihmisen hermojärjestelmään ja alhaisempi syketaso ja stressi parantaa myös unenlaatua. Oikeanlainen hengitys tuo useimmille yksinkertaisesti hyvää ja rentoa oloa.

 

Oikeanlaisissa hengitystekniikoissa kannattaa kääntyä mainittujen Wim Hofin, Oxygen Advantagen, Buteykon tai vaikkapa Arttu “Breathingman” Lipsosen pariin, mutta terveellistä hengitystä tukevan laadukkaan ilmanvaihdon kanssa me Qviballa autamme aina mielellämme!


Huonosta sisäilmasta johtuvat ongelmat työpaikalla

Turvallisen ja terveellisen työympäristön muodostaa muun muassa hyvä sisäilmasto. Puhuttaessa sisäilmaongelmista monille syntyy oletus, että yleisimmät haitat johtuvat kosteusvaurioiden mukanaan tuomasta mikrobikasvustosta. Tavallisimpia syitä oireilulle on kuitenkin riittämätön tai puutteellinen ilmanvaihto, ilmanvaihdon ja lämpöolosuhteiden jakautumisen epätasaisuus sekä pöly. Ilmanvaihdon puutteellisuus yhdessä huonon siivouksen kanssa on se yleisin syy erilaisille haitoille ja oireille. Taustalta voi löytyä myös erilaiset materiaaleista aiheutuvat päästöt sekä liian suuri hiilidioksidipitoisuus työtilassa työpäivän aikana, tilaan liian suuren ihmismäärän aiheuttamana.

 

Kosteusvauriot ja sisäilmaongelmat työpaikoilla ovat nousseet viime vuosina vahvasti valokeilaan, mutta ne silti usein yhdistetään sähköyliherkkyyden ja hiivasyndrooman kaltaisiin psykosomaattisiin oireiluihin, joita perinteinen lääketiede ei ole osannut selittää. Sisäilmaongelmissa tulisikin erottaa todellinen vaara ja toisaalta epäviihtyvyys ja haitta. Kosteusvauriot voivat herkistää työntekijöitä ja aiheuttaa jopa esimerkiksi astman tai pahentaa jo olemassa olevia hengitystietauteja. Astman ja sen pahenemisen lisäksi riittävää näyttöä on olemassa nuhan, keuhkoputkitulehduksen ja allergisen alveoliitin, eli homepölykeuhkon yhteydestä kosteus- ja homevaurioihin. Pakkastalvena tilan lämmitys kuivattaa sisäilmaa ja se voi tuoda mukanaan silmien kutinaa, ihon kuivuutta ja nenän tukkoisuutta, jotka ovat ohimeneviä oireita, eli ainoastaan haittoja.

 

– Yleisimmin ongelmat työpaikkojen sisäilmassa liittyvät ilmanvaihtoon. Ärsytysoireita saattavat aiheuttaa myös pölyinen ilma tai ilmassa leijuvat mineraalikuidut. Kosteus- ja mikrobivauriotkin ovat tavallisia, mutta onneksi ne yksinään ovat vain harvoin suuri terveysriski. Kehnosta sisäilmasta ärsytysoireita saavia ihmisiä on paljon, mutta esimerkiksi kosteusvaurioiden aiheuttamia ammattiastmatapauksia todetaan vuosittain vain parikymmentä, kertoo erikoislääkäri Pia Nynäs työterveyslaitokselta.

 

Suomessa on paljon rakennuksia, jotka odottavat korjausta. Kosteusvauriot pitää tietenkin aina korjata pikaisesti ja rakennusten kunnosta pitää luonnollisesti muutenkin huolehtia, mutta vaikka kosteusvauriot ovat rakennuksissa yleisiä, rakennuksessa työskentelevien oireet eivät useinkaan johdu niistä. Taustalla piilevien syiden kirjo johtuu usein puutteellisesta ilmanvaihdosta - sisäilman vaikutus ihmisten terveyteen kun on todellisuudessa erittäin suuri. Niin kauan kuin korjaustoimenpiteet ovat riittämättömiä, ongelma pysyy ratkeamattomana.

 

Esimerkiksi sisäilman anturointi, eli etäluettavien sisäilman laadun mittareilla todennettava tieto on hyödyllistä, jotta sen perusteella voidaan analysoida mitä tapahtuu ja koska sekä mikä mahdollisen ongelman aiheuttaa. Hiilidioksidi, ilmankosteus, VOC (sisäilmaan haihtuvat orgaaniset yhdisteet), tilan paine-erot, ilman liikkeet (vaihtuuko ilma koko tilassa, vaikka ilmamäärät olisivatkin riittäviä) ja lämpötilat ovat ne asiat, mihin mittauksissa kannattaa keskittyä. Toisin sanoen ilman vaihtuvuuden varmistaminen, lämpötilatason vakiotila, siivouksen puutteet ja haasteet (ei siivota tarpeeksi/oikein tai siivotaan väärillä aineilla), ilman liikehdintä sekä ilman nopeus/veto. Ilman kosteus kertoo myös sisätilojen terveellisyydestä. Kuivuus on huono asia limakalvoille ja liian kostea ilma voi olla merkki rakenteissa olevasta ongelmasta.

 

Meiltä Qvibalta löytyy luotettavaa ja kattavaa osaamista myös toimitilojen ja työpaikkojen sisäilmaongelmien ratkomiseksi ja autamme tässä mielellämme!


Hyvällä sisäilmalla on myös taloudellinen merkitys

Suomessa altistuu tutkimusten mukaan noin 750 000 ihmistä päivittäin kosteusvaurioille. Kouluissa ja päiväkodeissakin altistuu noin 250 000 lasta ja nuorta päivittäin huonolle sisäilmalle. Terveyshaittojen kustannukset ovat noin 450 miljoonaa euroa vuodessa ja kosteus- ja homevaurioiden kertaluonteiset korjauskustannukset ovat noin 1,4 miljardia euroa. Huonon sisäilmaston aiheuttamiksi kokonaiskustannuksiksi Suomessa on arvioitu (Seppänen ja Palonen 1997) noin 3 miljardia euroa vuodessa eli noin 600 €/asukas, mikä ylittää rakennusten lämmityskustannukset. Arviossa ovat mukana kaikkien sisäilmasta aiheutuneiden sairauksien kustannukset.

Korjaamalla rakennukset nopeasti lapset, nuoret ja työikäiset säilyisivät terveempinä ja maksaisimme kustannukset jo muutamassa vuodessa takaisin vähenevinä terveyshaittakustannuksina. Nyt kustannuksia aiheuttavat esimerkiksi alentunut työteho, heikentyneet oppimistulokset, sairauspoissaolot, nuorten syrjäytyminen ja työuran katkeaminen.

Sisäilmaongelmien on tiedetty aiheuttavan sairauksia jo 90-luvulta lähtien. Miksi ollaan edelleen tilanteessa, ettei  ennaltaehkäisyä ole ollenkaan? Miksi ollaan tilanteessa, että sisäilman vuoksi sairastuneet jäävät ilman hoitoa? Potilas saa lääkkeitä, mutta jää muilta osin usein ilman apua. Lapset ja nuoret altistuvat jo päiväkodeissa ja kouluissa ja nuoret työikäiset menettävät työkykynsä.

On tavallista, että sisäilmaongelmiin puututaan liian myöhään. Valitettavasti terveydenhuolto tunnistaa sisäilmasairaudet edelleen huonosti. Sisäilmaongelman ratkaisua on haitannut myös pitkään jatkunut epäusko koko ilmiön olemassaoloon vaikka vankka poikkitieteellinen todistusaineisto asiasta on ollut olemassa jo 1990-luvun puolivälistä.

Myöskään ennakoivaa korjaamista ei ole. Havahdutaan tilanteeseen vasta sitten kun on jo paljon oireilevia. Rahaa käytetään edelleen liikaa remontteihin, jotka eivät tuota tulosta, kun koko ongelmaa ei haluta kokonaisuudessaan käsitellä. Tutkimusten mukaan kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen oikein tehty korjaaminen kuitenkin vähentäisi oireilua ja saattaa ehkäistä pysyvän terveyshaitan kehittymisen. Paluu kouluun ja työelämään on mahdollista, jos toimitaan ripeästi.

Sisäilmaepäilyn herätessä työnantajien tulisikin ryhtyä nopeasti toimenpiteisiin lasten, nuorten ja työntekijöiden oireilun selvittämiseksi ja altistuksen lopettamiseksi. Ei riitä, että yksi oireileva työntekijä siirretään toisiin tiloihin. Samanaikaisesti tulisi tehdä oirekyselyt myös muulle henkilöstölle.

Sisäilman parantamiseksi tehdyillä investoinneilla on siis myös taloudellinen merkitys. Työntekijät pysyvät terveinä ja viihtyvät työpaikoillaan, työnantajat näkevät parempaa työn tuottavuutta ja sairaskulut pienenevät, kiinteistön omistajat saavat omistuksiltaan parempaa tuottoa, kiinteistöjen arvo säilyy ja riskit vähenevät, palvelujen tuottajilla liiketoiminta lisääntyy ja koko yhteiskunta sairastaa vähemmän.

Mitä ikinä sisäilmaan ja ilmanvaihtoon liittyvää sinulla onkaan mielesi päällä, me Qviballa autamme aina mielellämme!


Onko hinta ainoa järkevä peruste ilmanvaihtoremontille?

Me Qviballa haluamme tarjota asiakkaillemme selviä ja tehokkaita ratkaisuja, jotta sisäilmanvaihto olisi paras mahdollinen. Olemme ylpeitä työstämme ja haluammekin nostaa ilmanvaihtoalan arvostuksen sen ansaitsemalle tasolle. Hyvä ilmanvaihto ja laadukas sisäilma ovat eräitä tärkeimmistä asioista, jotka liittyvät ihmisten hyvinvointiin, niin kotona kuin esimerkiksi työpaikalla. Me tiedämme kuinka tärkeää virkeä ja raikas ilmapiiri on työn tehokkuuden kannalta - toimivalla ilmanvaihdolla on myös taloudellinen vaikutus. Ilmanvaihtotyön tekijäksi kannattaakin valita sellainen taho, jonka arvoissa on ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parantaminen.

Kun päämääränä on paras ja toimivin mahdollinen lopputulos ilmanvaihtoremontille, on laadulla ja remontin tekijän ammattitaidolla todella suuri merkitys. Päämäärän saavuttamiseksi puntarissa painaa niin asiantuntemus, hyvät materiaalit ja tuotteet kuin riittävä määrä aikaa. Jotta kaikki tarvittava tulisi varmasti huomioiduksi ja työhön pystyttäisiin kunnolla paneutumaan kohteen ansaitsemalla laadulla, on aina syytä varata työhön hyvin aikaa. Rakennus- ja talotekniikka on aina monen liikkuvan osan summa, joten tästä syystä kokonaisuuteen kannattaa suhtautua pieteetillä. Kiire ja liian tiukat aikataulut voivat johtaa siihen, että tärkeitä asioita jää huomioimatta.

Lähtökohtana tähtäimessä oleva ilmanvaihtoremontin lopputulos voi olla vaikkapa parempi sisäilman laatu, ilmanvaihdon parempi energiatehokkuus tai huoltokustannusten pienentäminen. Jopa jo olemassa olevien ilmanvaihtolaitteistojen suunnitelmallinen ylläpito ja huolto edesauttaa kulujen ennakointia ja antaa edellytykset paremmalle sisäilmalle.

Miksi parasta laatua ei saa halvimmalla hinnalla?

Usein työ suoritetaan mahdollisimman nopeasti valmiiksi, jolloin mahdollisten ongelmien huomiointiin ei sijoiteta aikaa, kiire ei sitä salli tai siihen ei ylipäätään ole tarvittavia resursseja. Kun työn suorittajat ovat päteviä ja ammattitaitoisia, yleensä työn hinta on väistämättä suurempi, mutta työn laatu korkeampi.

Ilmanvaihtourakka voidaan hinnoitella todella halvaksi esimerkiksi poistamalla aikaa vieviksi ja ylimääräisiksi koetut tehtävät ja huomioinnit, mutta tällöin myös itse työn arvostus heikkenee. Kun tehdään alle vaaditun ja oiotaan mutkia asiakkaan huomaamatta, lopputulos kärsii entistä enemmän. Kun työn tekee edulliset vasta-aloittelijat tai muuten kouluttamattomat ja kokemattomat tekijät, virheiden mahdollisuus nousee korkeaksi, jos virheitä tai muita ongelmia edes osataan huomioida. Työn raportoinnista ja sen tarkkuudesta voidaan myös säästää, mielessä vain nopea laskutus, joka on aika yleinen esimerkki ja jolloin mittaukset ja pöytäkirjat voivat olla virheellisiä ja hyvin puutteellisia.

 

Miten urakka suoritetaan sitten laadukkaasti?

Tärkeintä on keskustella työn tilaajan kanssa tarkasti siitä, mitä halutaan. Yhteys myös tilan käyttäjän tai käyttäjien kanssa on ehdoton, jotta oikea tieto kulkisi molempiin suuntiin. Meille Qviballa on myös erittäin tärkeää ottaa aktiivisesti ja perustellusti kantaa siihen, miksi jotain tehdään ja miten tekemistä pystyttäisiin alati parantamaan. Asioiden syy-seuraus-suhteita ja toisiinsa vaikuttavia tekijöitä mietitään etukäteen valmiiksi, sillä ilmanvaihdossa on isojakin järjestelmiä, joissa tulee huomioida muutoksien aiheuttamia seuraamuksia sekä näiden tasapainoa.

 

Laadukkaassa suorituksessa työt suoritetaan aina tarkasti ja taltioiden sekä dokumentointi ja raportointi esitellään aina lopuksi asiakkaalle. Itse työn sekä työn valvonnan suorittavat henkilöt, joilla on korkea ammattitaito ja aito pyrkimys tarjota vain parasta asiakkailleen. Työn taltioimisen ja valvonnan on aina toimittava korkean laadun perustana ja raportoinnin on pidettävä sisällään kaikki asiakkaalle kuuluva tarpeellinen tieto, tuotuna asiakkaalle helposti ymmärrettävässä muodossa. Luovutustilanteessa raportti on tilaajan kanssa käytävä läpi, jotta kaikki on selvää, ja mikäli vaadittuun lopputulokseen pääseminen vaatii lisätoimenpiteitä, on niitä tarjottava.

 

Tulokset ja varmistuminen hyvästä lopputuloksesta

 

Meille Qviballa tärkein asia on aina asiakkaamme ja se, että me tuotamme heille tuloksia. Kun asiakkaamme saavat parhaat mahdolliset lopputulokset, on heillä hyvä olla ja arvostus tehtyä työtä kohtaan on väistämättä suuri. Se, mitä tehdään, pitää tehdä aina kunnolla, sillä tästä seuraa arvostusta kaikille osapuolille. Tämän vuoksi avoin, suora ja rehellinen kommunikointi on erittäin tärkeää, sillä aktiivinen keskustelu työn tilaajan kanssa alusta lähtien tuottaa aina niitä onnistuneimpia lopputuloksia ja väärinkäsitykset pystytään välttämään.

 

Me haluamme onnistua sisäilmatyössä aina mahdollisimman hyvin, koska se takaa laadukkaan sisäilman ja ilmanvaihdon ylläpitokulujen minimoinnin. Tuomme saavutetut tulokset ja hyödyt aina esille, sillä me välitämme siitä, mitä me teemme. Haluamme onnistua asiakkaidemme kanssa yhdessä, sillä mikään ei ole parempaa, kuin hyvien tuloksien toimittaminen asiakkaillemme.

 

Me haluamme pitkän ja avoimen suhteen asiakkaisiimme ja tähän sitoudumme ja panostamme kaikessa mitä teemme!


Miten sisäilma vaikuttaa ihmisen terveyteen?

Puhtaalla ja raikkaalla sisäilmalla on monenlaisia positiivisia vaikutuksia ihmisen terveyteen. Se tukee toiminta- ja keskittymiskykyä sekä terveyttä ja oppimista. Sisäilmassa voi kuitenkin olla monenlaisia haittatekijöitä, jotka voivat aiheuttaa erilaisia negatiivisia oireita. Usein oireet ovat lieviä ja menevät ohitse altistumisen päättyessä, mutta osaan haittatekijöistä liittyy suurentunut pitkäaikaissairauksien riski.

 

Suomessa onneksi sisäilma on pääosin puhtaampaa verrattuna muihin eurooppalaisiin maihin, vaikka usein esimerkiksi maaperästä nousevat radonpitoisuudet ovat eurooppalaisittain korkeita. Vaikka yleisesti ottaen sisäilma on Suomessa puhdasta, kannattaa kaikkien mahdollisten epäpuhtauksien vähentämiseen silti kiinnittää huomiota.

 

Kun rakennusten kunnosta pidetään huolta ja havaittuihin sisäilmaongelmiin puututaan nopeasti, rakennusten elinkaaret pidetään mahdollisimman pitkinä ja terveyshaittoja ennaltaehkäistään. Merkittävimmät sisäilman epäpuhtaudet, jotka voivat aiheuttaa erilaisia terveysongelmia, ovat ulkoilmasta tulevat pienhiukkaset, tupakansavu, maaperästä nouseva radonsäteily ja rakennusten kosteusvauriot. Käyttäjien on luotettava tilojen tervellisyyteen ja tässä suora ja ajan tasalla oleva viestintä sisäilmasta huolehtivien ammattilaisten taholta tilojen käyttäjien suuntaan on ehdottoman tärkeää.

Ilmanvaihdon vaikutus hyvään sisäilmaan

Hyvällä ilmanvaihdolla halutaan pitää tilassa yllä terveellistä ja viihtyisää sisäilmaa. Hyvä ilmanvaihtojärjestelmä poistaa epäpuhtaudet ja tuo tilalle raikasta ja puhdasta ulkoilmaa. Mahdolliset epäpuhtaudet kertyvät sisäilmaan ihmisten aineenvaihdunnasta ja toiminnasta, asumisesta, rakennus- ja sisustusmateriaaleista, ulkoilmasta ja maaperän radonista. Kun ilmanvaihtojärjestelmä on riittävän tehokas, se ei aiheuta melua tai vetoa, on helposti huollettavissa ja säädettävissä eikä se aiheuta häiriöitä, ylimääräisiä kustannuksia tai haittaa tilan viihtyvyyteen ja terveysolosuhteisiin.

 

Hyvän ja energiataloudellisen sisäilman toteutuminen vaatii rakentamiselta ja ilmanvaihdon toteutukselta mm. ilmanvaihdon tason ja järjestelmän puhtausluokituksen määrittämistä tilan käyttötarkoituksen mukaisesti, ammattitaitoista, hyvää ja huolellista suunnittelua sekä toteutusta, rakennuksen ja ilmanvaihtojärjestelmän suunnitelmien mukaista käyttöä sekä valitun järjestelmän säännöllistä puhdistusta ja huoltoa.

 

Me Qviballa sitoudumme ja omistaudumme työllemme ja pyrimme projekteissamme asiakkaidemme kanssa aina niin hyvään lopputulokseen, kuin mahdollista. Jos mikä tahansa sisäilmanvaihtoon liittyvä asia askarruttaa, autamme mielellämme!

 

Lataa ilmainen ilmanvaihdon checklist alta ja selvitä onko ilmanvaihtosi kunnossa![vc_raw_html]JTNDc2NyaXB0JTIwY2hhcnNldCUzRCUyMnV0Zi04JTIyJTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHQlMkZqYXZhc2NyaXB0JTIyJTIwc3JjJTNEJTIyJTJGJTJGanMuaHNmb3Jtcy5uZXQlMkZmb3JtcyUyRnNoZWxsLmpzJTIyJTNFJTNDJTJGc2NyaXB0JTNFJTBBJTNDc2NyaXB0JTNFJTBBJTIwJTIwaGJzcHQuZm9ybXMuY3JlYXRlJTI4JTdCJTBBJTA5cG9ydGFsSWQlM0ElMjAlMjI4MjQ2Mjc4JTIyJTJDJTBBJTA5Zm9ybUlkJTNBJTIwJTIyMDEwYjFmZGMtNTg1Ni00YTNlLWJiY2MtNmIwYjRkN2Y3OGRiJTIyJTBBJTdEJTI5JTNCJTBBJTNDJTJGc2NyaXB0JTNF[/vc_raw_html]


Wilkmanin taloon parempi ilma

Kohde: Liisankatu 16 A, Helsinki

Liisankadulla Helsingin Kruununhaassa sijaitseva, jopa brittiläislehti The Guardianin mukaan näkemisen arvoiseksi kohteeksi mainittu, Wilkmanin talo on 1900-luvun alussa valmistunut jugend-rakennus, jossa toimii muun muassa päiväkoti Sedmigradskys Småbarnsskola. Vuosien mittaan rakennukseen on rakennettu uutta IV-tekniikkaa, joka aiheuttaa haasteita ilmanvaihdon huollon kannalta.

Ilmanvaihdon puhdistettua ja ilmamäärien säädettyä Qviba teki kohteeseen useita parannuskorjauksia: Muutimme keittiön katossa sijaitsevia poistoilmapuhaltimia niin, että huollot ovat mahdollisia suorittaa tulevaisuudessa. Vaihdoimme puhallinmoottoreita, asensimme puhdistusluukkuja ja tukimme käytöstä poistetut poistoilmahormit.

Päiväkodin ilmanvaihto toimii nyt paremmin ja päiväkodin henkilökunta ja lapset saavat hengittää terveellisempää sisäilmaa. Huoltotoimenpiteet ovat tästedes helpompia suorittaa. Kattavan kartoituksen ansiosta vanhalla rakennuksella on nyt selkeä kuva ilmanvaihdon toimintaperiaatteesta.

Työvaiheet:

 • Kohteen ilmanvaihdon puhdistaminen
 • Ilmamäärien mittaaminen ja säätäminen
 • Huoltoraportin ylläpito
 • Kohteen kartoitus
 • Keittiön katon purkaminen, poistoilmapuhaltimien kansien saranoiden paikkojen vaihtaminen mahdollistaen huollon suoritukset tulevaisuudessa
 • Puhallinmoottoreiden vaihtaminen
 • Puhdistusluukkujen asentaminen
 • Käytöstä poistettujen poistoilmahormien asianmukainen tukkiminen
 • Poistoilmapuhaltimien jäteilmakanavien videokuvaaminen ja taltiointi

Tulokset:

 • Paremmin toimiva ilmanvaihto
 • Huoltotoimeenpiteet helpompi suorittaa tulevaisuudessa
 • Kohteen kartoituksen myötä selkeä kuva ilmanvaihdon toimintaperiaatteesta
 • Ilmanvaihdon huolto- ja parannustyöt luovat nyt päiväkodin henkilökunnalle sekä tietysti lapsille riittävän ja terveellisen sisäilman

Jatkotoimenpiteet:

 • Kausihuolto (mm.suodattimien vaihto)
 • Seuraava ilmanvaihdon puhdistus- ja säätötyö n. 5 vuoden kuluttua
 • Jatkuva jälkiseuranta jolla varmistetaan järjestelmän toimivuus kaikissa olosuhteissa